Triển khai chương trình công tác thanh tra năm 2018

03:18 - Thứ Sáu, 02/02/2018

            Thực hiện Hướng dẫn số 11/HD-VKSTC ngày 09/01/2018 của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Kế hoạch số 05/KH-VKS ngày 02/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về Công tác kiểm sát năm 2018.
 
            Để thực hiện tốt công tác Thanh tra năm 2018, ngày 30/01/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị triển khai công tác thanh tra năm 2018 bằng hình thức trực tuyến với 13 VKSND huyện, thanh , thị.

 
 Đ/C Chánh thanh tra triển khai chương trình
công tác thanh tra năm 2018

            Tại hội nghị các điểm cầu được nghe đồng chí Chánh thanh tra triển khai chương trình công tác thanh tra năm 2018, như sau:
 
            - Công tác thanh tra theo kế hoạch được Viện trưởng VKSND tỉnh phê duyệt gồm:
 
            Thanh tra toàn diện tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh. Thời gian triển khai thực hiện trong tháng 10/2018.
          Thanh tra về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Lâm Thao (triển khai thực hiện tháng 6/2018), Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê (triển khai thực hiện tháng 7/2018).
Thanh tra hành chính tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì (triển khai thực hiện tháng 8/2018), Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Sơn (triển khai thực hiện tháng 9/2018).
 
            - Công tác thanh tra đột xuất:
 
            Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 28/11/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường thanh tra đột xuất đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự” được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thanh tra trong năm 2018. 
 
            - Công tác thanh tra thường xuyên:
 
            Tăng cường thanh tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ đối với công chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao.
 
            - Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: 
 
            Kịp thời thụ lý, giải quyết các khiếu nại, tố cáo đối với công chức và người lao động thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định của Ngành. Chỉ tiêu giải quyết đạt 90% khiếu nại, tố cáo trở lên. 
 
            - Công tác xử lý sau thanh tra:
 
            Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đạt 90% trở lên kết luận thanh tra, để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra. 
 
 
Toàn cảnh hội nghị 

            Cuối hội nghị, đồng chí Chánh thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân 13 huyện, thành, thị phối hợp thực hiện nội dung của Chương trình này./.
 
 
                                                                                                         Thanh Vân – Thanh tra VKSND tỉnh