Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường công tác thanh tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ và trật tự nội vụ Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Phú Thọ .

03:14 - Thứ Năm, 26/10/2017

   Vừa qua, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tiến hành thanh tra đột xuất  tại một số Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành, thị trong tỉnh về việc chấp hành kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành kiểm sát nhân dân; về quản lý, sử dụng trang phục, Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận Điều tra viên, Kiểm tra viên của ngành.

   Kết quả thanh tra cho thấy, nhìn chung cán bộ, công chức của các đơn vị được thanh tra đã chấp hành đúng chế độ, thời gian làm việc, chấp hành quy định về sử dụng trang phục ngành; về công tác phòng cháy, chữa cháy; đã duy trì và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống hút thuốc lá tại công sở, không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc; thực hiện đúng quy định về công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo; các đơn vị đều bố trí phòng tiếp dân, có niêm yết nội quy, lịch tiếp công dân và có hộp thư tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm; cơ bản cán bộ, công chức của các đơn vị được thanh tra đã chấp hành sử dụng biển tên, Giấy chứng minh kiểm sát viên đúng quy định. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có những tồn tại cần phải khắc phục: một số cán bộ, Kiểm sát viên chưa chấp hành quy định về sử dụng trang phục ngành, có trường hợp vắng mặt tại cơ quan không xin phép Lãnh đạo đơn vị. Sau Thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành thông báo kết quả Thanh tra và yêu cầu các trường hợp vi phạm đề nghị Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành, thị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, đôn đốc cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân; Thông tư số 01/2015-TT-VKSTC ngày 31/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về quản lý, sử dụng trang phục, Giấy chứng minh Kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát nhân dân; Kế hoạch số 57/KH-VKSTC ngày 23/7/2010 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về phòng, chống hút thuốc lá trong công sở và nơi công cộng; quản lý chặt chẽ về ngày, giờ làm việc của cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị; Công văn số 16/CV-VKS-TTr ngày 03/6/2017 và số 24/CV-VKS-TTr ngày 05/7/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.

 

                                                                               Văn Thị Đào

                                                                           (Thanh tra Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ)