TAND tối cao: Hướng dẫn áp dụng một số quy định về lãi, lãi suất, phạt vi phạm

07:59 - Thứ Ba, 26/02/2019

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao mới đây ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm.
 
 
Phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết là hướng dẫn đối với hợp đồng vay tài sản; lãi suất trung bình trên thị trường; quyết định lãi, lãi suất trong bản án, quyết định của Toà án.
 
Theo Nghị quyết, Hợp đồng vay tài sản được hướng dẫn bao gồm hợp đồng cho vay tài sản là tiền giữa tổ chức tín dụng với khách hàng (sau đây gọi là hợp đồng tín dụng) và hợp đồng vay tài sản là tiền giữa cá nhân, pháp nhân không phải là tổ chức tín dụng với nhau (sau đây gọi là hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng).
 
Cụ thể, TAND tối cao hướng dẫn một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm một số trường hợp như:
 
- Áp dụng pháp luật về lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng;
 
- Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường hợp áp dụng Bộ luật Dân sự 1995;
 
- Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường hợp áp dụng Bộ luật Dân sự 2005;
 
- Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường hợp áp dụng Bộ luật Dân sự 2015;
 
- Xác định thời điểm xét xử sơ thẩm và thời gian chậm trả;
 
- Áp dụng pháp luật về lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng;
 
- Xác định lãi suất trung bình quy định tại Điều 305 của Bộ luật Thương mại 2005…
 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2019.
 
Xem toàn văn Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP : https://image1.kiemsat.vn/2019/02/25/nghi-quyet-01-cua-tandtc.pdf