VKSND tỉnh Phú Thọ triển khai, hướng dẫn công tác thống kê và công nghệ tin năm 2021

04:15 - Thứ Ba, 26/01/2021

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-VTSTC ngày 05/01/2021 của VKSND tối cao về việc Ban hành Biểu mẫu Thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự và Hướng dẫn số 09 ngày 12/01/2021 của VKSND tối cao về công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2021.

Ngày 26/01/2021 VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị trực tuyến để triển khai, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Biểu mẫu thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự và Công tác thống kê - công nghệ thông tin năm 2021.

Tham dự hội nghị tại các điểm cầu có đại diện Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ - Kiểm sát viên, Kiểm tra viên làm công tác thống kê - công nghệ thông tin của các Phòng nghiệp vụ và 13 đơn vị cấp huyện.

 

Đại diện Lãnh đạo VPTH triển khai, hướng dẫn nhiệm vụ năm 2021

Tại Hội nghị các điểm cầu được nghe đồng chí Phó chánh văn phòng, phụ trách công tác thống kê và công nghệ thông tin triển khai, hướng dẫn việc thực hiện Biểu mẫu thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự của ngành KSND. Để thực hiện tốt biểu mẫu thống kê này, các đơn vị cần nghiên cứu kỹ các nội dung của Hướng dẫn như: Trách nhiệm thống kê, đơn vị tính, kỳ báo cáo, thời hạn, phương thức gửi và cách thức tính thống kê. Theo đó việc tổ chức thu thập số liệu, xây dựng báo cáo thống kê theo Biểu mẫu từ kỳ tháng 01 năm 2021.

Phát huy kết quả công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin năm 2020 đã đạt được; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin năm 2021 là “Đảm bảo việc ứng dụng công nghệ thông tin được đồng bộ, liên thông, nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong thực tiễn đang đặt ra; Tiếp tục nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong toàn Ngành”. Tại hội nghị, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Phú Thọ đã triển khai, hướng dẫn các đơn vị cần tập trung làm tốt một số nội dung như sau:

Đối với công tác thống kê: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định về Chế độ báo cáo thống kê và nâng cao hơn nữa chất lượng các loại báo cáo thống kê của Ngành. Các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc, thống kê đầy đủ, chính xác các chỉ tiêu thống kê về Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; Thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp (Theo quyết định 559, 560/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao). Đảm bảo số liệu thống kê với số liệu báo cáo văn bản, báo cáo các phòng nghiệp vụ,  báo cáo với các cơ quan tư pháp Công an, Toà án, Thi hành án Hình sự, Thi hành án Dân sự được thống nhất; Khắc phục triệt để các sai sót đã được VKSND tỉnh Phú Thọ quán triệt, hướng dẫn, rút kinh nghiệm qua các hội nghị trực tuyến hàng tháng.

Phát huy tốt vai trò của Trưởng ban Ban chỉ đạo và Tổ trưởng tổ giúp việc thống kê hình sự liên ngành; Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên ngành cùng cấp trong hoạt động lập, đối chiếu và gửi báo cáo thống kê hình sự (có tiếp ký giữa các ngành) theo quy định; bảo đảm tính chính xác của số liệu thống kê đã đối chiếu.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến

Đối với công nghệ thông tin: VKS 2 cấp tích cực, chủ động  tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và hoạt động nghiệp vụ để nâng cao Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ và của Ngành Kiểm sát nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thiết bị công nghệ thông tin, nâng cấp, bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo độ liên thông kết nối an toàn, ổn định sự hoạt động của hệ thống trực tuyến;Tiếp tục sử dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý chỉ đạo, điều hành và phần mềm Thư điện tử của Ngành Kiểm sát nhân dân, đảm bảo việc trao đổi văn bản, thông tin (không thuộc danh mục bí mật nhà nước) giữa các cấp được kịp thời, đầy đủ; Đảm bảo 100% các thông tin của vụ án, vụ - việc, hồ sơ cán bộ được cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác vào các hệ thống phần mềm của ngành theo quy định;Tăng cường việc thực hiện số hóa hồ sơ vụ án hình sự, dân sự, nhất là việc sử dụng số hóa hồ sơ tại các phiên tòa.

 

                                                                                                         Văn phòng tổng hợp