VKSND tỉnh Phú Thọ hướng dẫn, triển khai công tác thống kê và công nghệ tin năm 2019

08:13 - Thứ Ba, 26/02/2019

         Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao và Hướng dẫn 12/HD-VKSTC ngày 22/01/2019 của Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin VKSND tối cao về công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2019.
 
         Để năm 2019, VKSND 2 cấp tỉnh Phú Thọ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin là “Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo thống kê; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin toàn ngành”. Ngày 26/02/2019 VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nhiệm vụ trọng tâm công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2019 bằng hình thức trực tuyến nối cầu từ VKS tỉnh đến 13 VKS cấp huyện. Tham dự hội nghị, tại các điểm cầu có đại diện Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ - kiểm sát viên làm công tác thống kê - công nghệ thông tin của các Phòng nghiệp vụ và 13 đơn vị cấp huyện.
 
 
( Đ/C Trưởng phòng TKTP & CNTT hướng dẫn, triển khai nhiệm vụ năm 2019)
 
         Tại hội nghị các điểm cầu được nghe đ/c Trưởng phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin đánh giá kết quả thực hiện công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2018; Đồng thời quán triệt, triển khai các nhiệm vụ công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2019, như sau:
 
         Thứ nhất: Quán triệt và đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của Chị thị số 06/CT-VKS ngày 05/11/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân”; Chỉ thị 03/CT-VKSTC ngày 07/7/2017 về “Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin”, và Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 12/11/2018 về “Quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự
 
         Thứ hai: Hướng dẫn, triển khai kế hoạch công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2019, VKS 2 cấp cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:
 
         Đối với công tác thống kê: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, nắm chắc phương pháp thống kê, đảm bảo số liệu trong các kỳ báo cáo thật chính xác, trung thực, đầy đủ và kịp thời. Các số liệu thống kê phải được thống nhất với số liệu báo cáo tổng hợp gửi VPTH, các phòng nghiệp vụ, báo cáo thống kê hình sự liên ngành cùng cấp … và số liệu được cập nhật vào 2 hệ thống phần mềm Quản lý án Hình sự, Dân sự; Quản lý, tổng hợp chặt các số liệu án Hình sự, Dân sự…đang tạm đình chỉ trong các giai đoạn tố tụng. Phối hợp chặt chẽ với các Phòng nghiệp vụ, tăng cường công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu nhằm nâng cao chất lượng công tác thống kê.
 
         Đối với công nghệ thông tin: VKS 2 cấp cần tích cực, chủ động nâng cao Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin. Đảm bảo 100% các thông tin của vụ án Hình sự, Dân sự… được cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác vào 2 hệ thống phần mềm; Khai thác, sử dụng có hiệu quả các phần mềm thống kê, truyền file, Quản lý án nhân sự, Thi đua khen thưởng…; 100% các văn bản (không mật) được trình lãnh đạo, trao đổi – thông tin các văn bản giữa cấp tỉnh với cấp huyện, giữa các phòng nghiệp vụ với nhau dưới dạng điện tử công vụ. Chấm dứt việc sử dụng hệ thống thư điện tử miễn phí như GMAIL, YAHOO.. để trao đổi tài liệu chuyên môn; Đảm bảo 100% máy tính kết nối INTERNET được cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền. Hạn chế việc lắp đặt hệ thống mạng không dây (WIFI), khi sử dụng phải cài đặt mật khẩu và không để tính năng tự động kết nối; Tăng cường tổ chức họp trực tuyến giữa cấp tỉnh và cấp huyện để hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành nghiệp vụ đối với từng lĩnh vực công tác kiểm sát ; Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong việc số hóa hồ sơ vụ án hình sự theo chỉ đạo của Ngành.
 
         Thứ ba: Tăng cường công tác đào tạo kiến thức thống kê và công nghệ thông tin cho cán bộ làm công tác thống kê và người sử dụng công nghệ thông tin qua hình thức đào tạo trực tuyến. Thường xuyên tổng hợp, giải đáp những vướng mắc trong việc ứng dụng công nghệ thông tin qua hội nghị thông báo rút kinh nghiệm trực tuyến.
 
 
         Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2019 VKS 2 cấp tỉnh Phú Thọ tích cực thi đua và phấn đấu là một trong những đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thống kê và công nghệ thông tin trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân.
 
 
                                                                                                            Phòng TKTP & CNTT- VKS tỉnh