VKSND tỉnh Phú Thọ hướng dẫn, triển khai công tác thống kê và công nghệ tin năm 2018

02:25 - Thứ Hai, 22/01/2018

          Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao và Hướng dẫn 09/HD-VKSTC ngày 08/01/2018 của Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin VKSND tối cao về công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2018.
 
          Để thực hiện tốt công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2018, ngày 19/01/2018 VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị hướng dẫn, triển khai công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2018 bằng hình thức trực tuyến nối cầu từ VKS tỉnh đến 13 VKS cấp huyện. Tham dự hội nghị,  tại các điểm cầu có  đại diện Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ - kiểm sát viên làm công tác thống kê - công nghệ thông tin của các Phòng nghiệp vụ và 13 đơn vị cấp huyện.
 
 

( Đ/C Trưởng phòng TKTP & CNTT hướng dẫn, triển khai nhiệm vụ năm 2018)

 
            Tại hội nghị các điểm cầu được nghe đ/c Trưởng phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin đánh giá kết quả thực hiện công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2017; Đồng thời quán triệt, triển khai các nhiệm vụ công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2018, như sau:
 
            Thứ nhất: Quán triệt và đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện Quyết định số 12/QĐ-VKSTC ngày 08/01/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao, quy định  về quản lý và sử dụng mạng Internet trong ngành Kiểm sát nhân dân dân.
 
            Thứ hai: Hướng dẫn, triển khai kế hoạch công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2018, VKS 2 cấp cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:
 

            Đối với công tác thống kê: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, nắm chắc phương pháp thống kê và các Bộ luật được sửa đổi bổ sung để thực hiện tốt hệ thống chỉ tiêu thống kê và các chế độ báo cáo thống kê trong ngành KSND; Đảm bảo số liệu phát sinh trong các kỳ báo cáo thật chính xác, trung thực, đầy đủ và kịp thời. Các số liệu thống kê phải được thống nhất với số liệu báo cáo tổng hợp gửi VPTH, các phòng nghiệp vụ, báo cáo thống kê giữa các cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án hình sự, Thi hành án dân sự… và số liệu được cập nhật vào 2 hệ thống phần mềm Quản lý án Hình sự, Dân sự; Quản lý, tổng hợp chặt chẽ các số liệu án Hình sự, Dân sự…đang tạm đình chỉ trong các giai đoạn tố tụng. Phối hợp chặt chẽ với các Phòng nghiệp vụ, tăng cường công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu nhằm nâng cao chất lượng công tác thống kê.

            Đối với công nghệ thông tin: VKS 2 cấp cần tích cực, chủ động nâng cao Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin. Đảm bảo 100% các thông tin của vụ án Hình sự, Dân sự… được cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác vào 2 hệ thống phần mềm; Khai thác, sử dụng có hiệu quả các phần mềm  thống kê, truyền file,  Quản lý án nhân sự, Thi đua khen thưởng…; 100% các văn bản (không mật) được trình lãnh đạo,  trao đổi – thông tin các văn bản giữa cấp tỉnh với cấp huyện, giữa các phòng nghiệp vụ với nhau dưới dạng điện tử công vụ. Nghiêm cấm sử dụng thư điện tử cá nhân đăng ký ở các dịch vụ miễn phí như GMAIL, YAHOO.. để trao đổi tài liệu chuyên môn; Đảm bảo 100% máy tính kết nối INTERNET được cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền. Hạn chế việc lắp đặt hệ thống mạng không dây (WIFI), khi sử dụng phải cài đặt mật khẩu và không để tính năng tự động kết nối; Tăng cường tổ chức họp trực tuyến giữa cấp tỉnh và cấp huyện để hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành nghiệp vụ đối với từng lĩnh vực công tác kiểm sát  ( trong đó công tác thống kê mỗi tháng tổ chức 1 cuộc để hướng dẫn, giải đáp, thông báo, rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác thống kê và  ứng dụng công nghệ thông tin).  

             Thứ ba:Thông báo kết quả thực hiện công tác thống kê và cập nhật các thông tin vào 2 hệ thống phần mềm Quản lý án tháng 12 năm 2017 đối với các đơn vị.

 
 
 
Toàn cảnh hội nghị 
 

            Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2018 VKS 2 cấp tỉnh Phú Thọ tích cực thi đua và phấn đấu là một trong những đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thống kê và công nghệ thông tin trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân.

                                                    

                                                                                                               Phòng TKTP & CNTT- VKS tỉnh