Thông báo rút kinh nghiệm tháng 7/2016.

02:25 - Thứ Ba, 16/08/2016

Thông báo rút kinh nghiệm việc cập nhật phần mềm quản lý án hình sự và dân sự tháng 7/2016.

THÔNG BÁO

Việc thực hiện cập nhật phần mềm Quản lý án Dân sự và Quản lý án Hình sự  tháng 7 năm 2016

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ, về việc thông báo kết quả cập nhật các thông tin vào phần mềm Quản lý án Dân sự, Hình sự tháng 7 năm 2016. Trên cơ sở số liệu thống kê,  Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin thông báo kết quả thực hiện việc cập nhật 2 hệ thống phần mềm Dân sự và Hình sự như sau:

1. Kết quả thực hiện cập nhật phần mềm Quản lý án Dân sự - Kết xuất số liệu ngày 12/8/2016

Đơn vị

Số vụ, việc mới nhận thông báo thụ lý tháng 7 (Số liệu thống kê)

Tổng số đã cập nhật

Số có kháng cáo, kháng nghị chuyển phúc thẩm tháng 7

Cập nhật đạt tỷ lệ %

Phòng 9

ST

11

11

 

100%

PT

14

14

 

100%

Phòng 10

ST

03

03

 

100%

PT

01

01

 

100%

Việt Trì

73

81

04

111%

Phù Ninh

27

27

 

100%

Lâm Thao

27

19

 

70,4%

Tam Nông

15

10

04

66,7%

TXPhú Thọ

18

19

01 (HC)

105,5%

Đoan Hùng

35

37

 

105,7%

Thanh Ba

30

23

 

76,7%

Hạ Hoà

15

13

01

86,7%

Thanh Sơn

23

21

04

91,3%

Yên Lập

20

22

01

110%

Cẩm Khê

28

29

 

103,6%

Th.Thuỷ

13

12

 

92,3%

Tân Sơn

18

17

 

94,4%

TỔNG CỘNG

 - SƠ THẨM       : 356    - PHÚC THẨM :   15

Đã cập nhật: - SƠ THẨM     : 344                               - PHÚC THẨM:  15

  92%ST  100%PT

- Về kết quả cập nhật thụ lý: Qua đối chiếu số liệu thống kê (biểu 13, 14, 16, 17) với số liệu được kết xuất từ phần mềm Quản lý án Dân sự, HNGĐ, KDTM, LĐ, HC được các đơn vị cập nhật thụ lý, có 3 đơn vị Phòng 9, 10, Phù Ninh cập nhật, tích chọn các loại tranh chấp đúng, trùng khớp với số liệu thống kê đã báo cáo. Các đơn vị Việt Trì, Đoan Hùng, Cẩm Khê, Yên Lập, TX Phú Thọ số liệu cập nhật phần mềm nhiều hơn số liệu báo cáo thống kê ( như vậy số liệu thống kê chưa đầy đủ, chính xác). Có 3 đơn vị cập nhật số liệu dưới 80% như: Tam Nông, Lâm Thao, Thanh Ba.

- Về chất lượng các thông tin được cập nhật: Một số đơn vị cập nhật còn thiếu thông tin Thẩm phán giải quyết, điển hình Lâm Thao 9 vụ, Đoan Hùng 8 vụ, Hạ Hoà 07 vụ…. Một số đơn vị cập nhật thiếu thông tin người có quyền và nghĩa vụ liên quan, QĐ hoãn phiên toà, thông tin việc lập phiếu kiểm sát…và tích chọn các vụ, việc chưa đúng.

            Lưu ý: - Để số liệu thống kê và số liệu cập nhật phần mềm được thống nhất, khi tổng hợp số liệu thống kê các đơn vị căn cứ vào ngày VKS nhận được thông báo thụ lý của Toà án trong kỳ thống kê (không căn cứ vào ngày Toà án ra thông báo thụ lý). Nếu vụ, việc đó VKS nhận được thông báo thụ lý của Toà án trong kỳ thống kê mà chưa được thống kê, khi cập nhật phần mềm các đơn vị phải chuyển ngày nhận vào kỳ thống kê tiếp theo.

                      - Để thực hiện được việc cập nhật thụ lý giai đoạn phúc thẩm, sau khi cập nhật đầy đủ các thông tin ở giai đoạn sơ thẩm, khi làm thao tác chuyển án cho Phòng 9 hoặc phòng 10, các đơn vị cập nhật ngày chuyển án sau ngày Toà án có thông báo nhận được kháng cáo hoặc kháng nghị của Viện kiểm sát. Ở giai đoạn phúc thẩm (Phòng 9, 10) cập nhật ngày nhận án là ngày VKS nhận được thông báo thụ lý của Toà án cấp phúc thẩm.

2. Kết quả thực hiện cập nhật phần mềm Quản lý án Hình sự tháng 7 năm 2016 - Kết xuất số liệu ngày 12/8/2016

2.1 Giai đoạn khởi tố

Đơn vị

Số liệu thống kê (B3)

Số QĐ khởi tố vụ án tính số liệu thống kê

Số liệu kết xuất từ phần mềm QLA  (B9)

Số liệu thống kê >< số liệu kết xuất phần mềm

Phòng 7

08 vu/13BC

Đã thụ lý án đơn vị Việt Trì: 04 vụ, Phù Ninh: 02 vụ , Hạ Hoà : 01 vụ, Thanh Sơn : 01 vụ.

Phòng 1

0 vụ/0BC

 

01 vụ/03BC (nhận T.Thuỷ)

Đã nhập đủ

Phòng 2

06 vụ/16BC

KT từ 41 đến 45 (Chuyển T.Ba 1=9)

05 vụ/04BC + 03BC án cũ

Đã nhập đủ

Việt Trì

15 vụ/14BC

KT từ 190 đến 204

15 vụ/14BC

Đã nhập đủ

Phù Ninh

04 vụ/04BC

KT từ 54 đến 57

04 vụ/04BC

Đã nhập đủ

Lâm Thao

04 vụ/21BC

KT từ 58 đến 61

04 vụ/19BC + 02BC án cũ

Đã nhập đủ

Tam Nông

05 vụ/06BC

KT từ 62 đến 66

05 vụ/06BC

Đã nhập đủ

TXPhú Thọ

07 vụ/09BC

KT từ 62 đến 68

07 vụ/09BC

Đã nhập đủ

Đoan Hùng

03 vụ/05BC

TK từ 61 đến 63

03 vụ/03BC + 02BC án cũ

Đã nhập đủ

Thanh Ba

06 vụ/15BC

KT từ 51 đến 56

05 vụ/19BC (Nhận P2: 1=9)

Đã nhập đủ nhưng chênh lệch TK

Hạ Hoà

07 vụ/08 BC

KT từ 51 đến 56

05 vụ/05BC

Nhập thiếu 02 vụ (KT 48, 51)

Thanh Sơn

07 vụ/08BC

KT từ 34 đến 40

07 vụ/08BC

Đã nhập đủ

Yên Lập

04 vụ/04BC

KT từ 27 đến 30

04 vụ/04BC

Đã nhập đủ

Cẩm Khê

03 vụ/03BC

KT từ 35 đến 37

03 vụ/02BC + 01BC án cũ

Đã nhập đủ

Thanh Thuỷ

07 vụ/13BC

KT từ 52 đến 59 Chuyển P1: 1=3

08 vụ/11BC +2BC án cũ

Đã nhập đủ

Tân Sơn

01 vụ/01BC

KT số 20

01 vụ/01BC

Đã nhập đủ

TỔNG

79 vụ/ 127BC

 

77 vụ =114 BC             + 10 BC

Đạt : 97,5 % vụ             97,6% BC


                
         2.2. Giai đoạn xét xử sơ thẩm, phúc thẩm
 

Đơn vị

Tổng số vụ/BC toà án đã thụ lý

Số vụ án/BC toà án đã xét xử

Số liệu thống kê (B3, B5)

Số liệu kết xuất từ phần mềm QLA  (B9, B4)

Số liệu thống kê (B3, B5)

Số liệu kết xuất từ phần mềm QLA  (B9,B4)

Phòng 7

12vụ/19BC

12 vụ/19BC

03 vụ/05BC

03 vụ/05BC

Phòng 1

08 vụ/46BC

09 vụ/48BC

02 vụ/09BC

02 vụ/09BC

Phòng 2

19 vụ/30BC

18 vụ/29BC

08 vụ/14BC

08 vụ/14BC

Việt Trì

81 vụ/125BC

61 vụ/86BC

35 vụ/51BC

35 vụ/51BC

Phù Ninh

07 vụ/21BC

05 vụ/13BC

05 vụ/13BC

05 vụ/13BC

Lâm Thao

07 vụ/17BC

07 vụ/17BC

06 vụ/12BC

06 vụ/12BC

Tam Nông

11 vụ/22BC

12 vụ/23BC

06 vụ/07BC

06 vụ/07BC

TXPhú Thọ

12 vụ/23BC

12 vụ/23BC

07 vụ/10BC

07 vụ/10BC

Đoan Hùng

10 vụ/13BC

10 vụ/13BC

04 vụ/04BC

04 vụ/04BC

Thanh Ba

06 vụ/10BC

05 vụ/09BC

04 vụ/08BC

04 vụ/08BC

Hạ Hoà

13 vụ/34BC

11 vụ/29BC

08 vụ/26BC

08 vụ/26BC

Thanh Sơn

07 vụ/13BC

08 vụ/14BC

02 vụ/07BC

02 vụ/07BC

Yên Lập

07 vụ/11BC

07 vụ/11BC

02 vụ/02BC

02 vụ/02BC

Cẩm Khê

04 vụ/04BC

07 vụ/07BC

03 vụ/03BC

03 vụ/03BC

Thanh Thuỷ

21 vụ/60BC

21 vụ/54BC

12 vụ/39BC

12 vụ/39BC

Tân Sơn

03 vụ/04BC

03 vụ/04BC

02 vụ/03BC

02 vụ/03BC

 

216vụ/433BC

197 vụ/380BC

106vụ/208BC

106 vụ/208BC

Tổng thụ lý đạt: 91,2% vụ                              87,8%BC

Toà đã xét xử đạt: 100% Vụ                                    100% BC

Về chất lượng các thông tin được cập nhật:

Qua kiểm tra, kết xuất số liệu trong phần mềm Quản lý án với số liệu thống kê tháng 7/2016, Phòng thống kê đánh giá kết quả việc cập nhật như sau:

- Ở giai đoạn thụ lý điều tra:  Hạ Hoà: Cập nhật thiếu 02 vụ/03 bị can (vụ án khởi tố số 48, 51); Thanh Ba: Số liệu thống kê tháng 7, đơn vị tính 01 vụ án khởi tố tháng 6 (số 51) và 1 vụ khởi tố tháng 8 (Số 56), vì vậy số liệu giữa thống kê và phần mềm có sự chênh lệch.

- Ở giai đoạn Toà án thụ lý:  Việt Trì cập nhật thiếu 20 vụ/39BC, Phù Ninh: thiếu 02 vụ/09BC, Hạ Hoà : thiếu 02 vụ/05BC; Cẩm Khê số liệu phần mềm > số liệu thống kê  03 vụ/03BC.

2.3 Giai đoạn thi hành án hình sự:

 Qua đối chiếu báo cáo thống kê Số người chấp hành án Toà án đã ra quyết định thi hành án hình sự với Phần mềm quản lý án  đã được cập nhật thụ lý ở giai đoạn thi hành án hình sự ( số liệu tính từ 1.12.2015 đến 31.7.2016), đơn vị Đoan Hùng, Phù Ninh cập nhật tương đối tốt >80%,  Tân Sơn, Thanh Ba, Yên Lập, Việt Trì cập nhật được > 60%; Lâm Thao, Phú Thọ, Cẩm Khê chưa thực hiện việc cập nhật. 

Đơn vị

Số liệu thống kê (B6, B7)

Số đã thụ lý phần mềm

Tỷ lệ cập nhật

Phòng 8

95

02

2,1%

Việt Trì

210

145

69%

Phù Ninh

55

48

87,3%

Lâm Thao

64

0

0

Tam Nông

67

28

41,8%

TXPhú Thọ

58

0

0

Đoan Hùng

75

72

96%

Thanh Ba

77

54

70,1%

Hạ Hoà

62

10

16,1%

Thanh Sơn

49

22

44,9%

Yên Lập

35

24

68,6%

Cẩm Khê

57

0

0

Thanh Thuỷ

73

33

45,2%

Tân Sơn

28

21

75%

Trên đây là một số nội dung thông báo việc thực hiện cập nhật phần mềm Quản lý án hình sự, Dân sự tháng 7/2016. Đề nghị các đơn vị kiểm tra, đối chiếu và cập nhật đầy đủ các thông tin còn thiếu vào phần mềm Quản lý án hình sự, dân sự như đã thông báo ở trên.