Thông báo việc thực hiện cập nhật phần mềm Quản lý án Dân sự và Quản lý án Hình sự tháng 6 năm 2016

10:34 - Thứ Hai, 25/07/2016

Thông báo việc thực hiện cập nhật phần mềm Quản lý án Dân sự và Quản lý án Hình sự tháng 6 năm 2016.

THÔNG BÁO

Việc thực hiện cập nhật phần mềm Quản lý án Dân sự và Quản lý án Hình sự  tháng 6 năm 2016

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ, về việc thông báo kết quả cập nhật các thông tin vào phần mềm Quản lý án Dân sự, Hình sự tháng 6 năm 2016. Trên cơ sở số liệu thống kê,  Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin thông báo kết quả thực hiện việc cập nhật 2 hệ thống phần mềm Dân sự và Hình sự như sau:

1. Kết quả thực hiện cập nhật phần mềm Quản lý án Dân sự (từ 01/01 đến 30/6/2016 - Kết xuất số liệu ngày 15/7/2016

Đơn vị

Số liệu thống kê 6 tháng

Số liệu kết xuất phần mềm

Số cập nhật đạt tỷ lệ %

Số  tồn cũ

T12

Số mới   (6T)

Tổng số thụ lý

Tổng số

đã cập nhật

Trong đó số thụ lý tháng 7

Số có kháng cáo, kháng nghị chuyển phúc thẩm tháng 6

Phòng 9

ST

12

30

42

42

 

 

100%

PT

35

55

90

90

 

 

100%

Phòng 10

ST

05

05

10

10

 

 

100%

PT

05

03

08

08

 

 

100%

Việt Trì

134

319

453

352

02

01

77,3%

Phù Ninh

36

147

183

217

06

 

115,3%

Lâm Thao

57

99

156

175

 

 

112,2%

Tam Nông

36

75

111

111

 

 

100%

TXPhú Thọ

28

88

116

126

01

 

107,7%

Đoan Hùng

42

132

174

201

11

 

109,2%

Thanh Ba

43

104

147

180

12

02

114,3%

Hạ Hoà

54

116

170

167

02

02

97%

Thanh Sơn

46

132

178

205

03

01

111%

Yên Lập

54

120

174

209

01

02

119,5%

Cẩm Khê

40

142

182

203

16

02

104,4%

Th.Thuỷ

20

66

86

95

04

01

105,8%

Tân Sơn

36

99

135

149

03

 

108,1%

TỔNG CỘNG

- SƠ THẨM: 2.316 vụ, việc                - PHÚC THẨM : 98 vụ việc

Đã cập nhật:    - SƠ THẨM      : 2.381                                                         - PHÚC THẨM:  98

 

- Về kết quả cập nhật: Qua bảng tổng hợp số liệu 6 tháng , 13/15 đơn vị đã cập nhật đầy đủ tổng số thụ lý vào phần mềm Quản lý án Dân sự . Tính đến thời điểm kết xuất số liệu (15/7/2016) có 06 đơn vị đã cập nhật kịp thời số mới thụ lý tháng 7/2016 như: Cẩm Khê, Đoan Hùng, Thanh Ba, Thanh Thuỷ, Thanh Sơn, Phù Ninh.

Còn 2 đơn vị chưa cập nhật đầy đủ tổng số thụ lý án của 6 tháng như Việt Trì (77,3%), Hạ Hoà (97%).

- Về chất lượng các thông tin được cập nhật: Qua kiểm tra sơ bộ một số vụ, việc được cập nhật, Phòng thống kê thấy chỉ có 3 đơn vị  Phòng 9, 10, Thanh Ba  cập nhật tương đối đầy đủ các thông tin vào phần mềm Quản lý án Dân sự. Còn lại hầu hết các đơn vị cập nhật chưa đầy đủ các thông tin như: Thẩm phán giải quyết, người có nghĩa vụ liên quan, một số quyết định tố tụng vụ án, nội dung QĐ của bản án, thông tin việc lập phiếu kiểm sát…Có đơn vị mới cập nhật thông tin của nguyên đơn, bị đơn hoặc phần thụ lý của VKS, còn các thông tin khác chưa cập đầy đủ.

            Đề nghị các đơn vị rà soát lại các vụ, việc để cập nhật bổ sung, kịp thời các thông tin còn thiếu.  

2. Kết quả thực hiện cập nhật phần mềm Quản lý án Hình sự tháng 6 năm 2016 - Kết xuất số liệu ngày 15/7/2016

2.1 Giai đoạn khởi tố

Đơn vị

Số liệu thống kê (B3)

Số QĐ khởi tố

vụ án tính số liệu thống kê

Số liệu kết xuất từ phần mềm QLA  (B9)

Số liệu thống kê >< số liệu kết xuất phần mềm

Phòng 7

04 vu/06BC

Đã thụ lý án đơn vị Lâm Thao, TX Phú Thọ, Hạ Hoà,Thanh Sơn

Phòng 1

01 vụ/07BC

KT số 05, 33 (chuyển Lâm thao 1 vụ)

02 vụ/03BC + 5BC án cũ

Đã nhập đủ

Phòng 2

05 vụ/17BC

KT từ 34 đến 38

04 vụ/04BC

Thiếu 01 vụ/13BC

Việt Trì

21 vụ/24BC

KT từ 168 đến 189 (nhập 1 vụ)

22 vụ/26BC

Đã nhập đủ

Phù Ninh

11 vụ/28BC

KT từ 43 đến 53

11 vụ/27BC + 01BC án cũ

Đã nhập đủ

Lâm Thao

08 vụ/14BC

KT từ 50 đến 57

08 vụ/14BC

Đã nhập đủ

Tam Nông

10 vụ/11BC

KT từ 52 đến 61

10 vụ/11BC

Đã nhập đủ

TXPhú Thọ

06 vụ/05BC

KT từ 56 đến 61

06 vụ/05BC

Đã nhập đủ

Đoan Hùng

09 vụ/23BC

TK từ 52 đến 60

09 vụ/24BC

Đã nhập đủ

Thanh Ba

03 vụ/03BC

KT từ 48 đến 51

04 vụ/07BC

Đã nhập đủ

Hạ Hoà

06 vụ/09 BC

KT từ 42 đến 47

06 vụ/08BC + 01BC án cũ

Đã nhập đủ

Thanh Sơn

02 vụ/02BC

KT từ 32 đến 33

02 vụ/02BC

Đã nhập đủ

Yên Lập

07 vụ/05BC

KT từ 20 đến 26

07 vụ/03BC + 02BC án cũ

Đã nhập đủ

Cẩm Khê

03 vụ/04BC

KT từ 32 đến 34

03 vụ/04BC

Đã nhập đủ

Thanh Thuỷ

05 vụ/09BC

KT từ 47 đến 51

05 vụ/09BC

Đã nhập đủ

Tân Sơn

03 vụ/04BC

KT từ 17 đến 19

03 vụ/04BC

Đã nhập đủ

TỔNG

100 vụ/ 165BC

 

102 vụ - 3/ 152BC + 9

Đạt : 99 % vụ; 97,6 % BC

2.2 Giai đoạn xét sử sơ thẩm, phúc thẩm

Đơn vị

Tổng số vụ/BC toà án đã thụ lý

Số vụ án/BC toà án đã xét xử

Số liệu thống kê (B2, B4)

Số liệu kết xuất từ phần mềm QLA  (B9, B4)

Số liệu thống kê (B2. B4)

Số liệu kết xuất từ phần mềm QLA  (B9,B4)

Phòng 7

07 vụ/09BC

07 vụ/09BC

02 vụ/02BC

02 vụ/02BC

Phòng 1

05 vụ/20BC

05 vụ/20BC

0

0

Phòng 2

17 vụ/25BC

11 vụ/14BC

03 vụ/03BC

03 vụ/03BC

Việt Trì

82 vụ/109BC

56 vụ/69BC

35 vụ/42BC

35 vụ/42BC

Phù Ninh

09 vụ/30BC

09 vụ/30BC

05 vụ/22BC

05 vụ/22BC

Lâm Thao

14 vụ/28BC

14 vụ/28BC

09 vụ/13BC

09 vụ/13BC

Tam Nông

14 vụ/29BC

15 vụ/30BC

11 vụ/25BC

11 vụ/25BC

TXPhú Thọ

14 vụ/19BC

14 vụ/19BC

07 vụ/09BC

07 vụ/09BC

Đoan Hùng

08 vụ/11BC

08 vụ/11BC

07 vụ/10BC

07 vụ/10BC

Thanh Ba

09 vụ/21BC

10 vụ/22BC

06 vụ/17BC

06 vụ/17BC

Hạ Hoà

10 vụ/31BC

10 vụ/31BC

04 vụ/07BC

04 vụ/07BC

Thanh Sơn

10 vụ/11BC

12 vụ/13BC

07 vụ/07BC

07 vụ/07BC

Yên Lập

06 vụ/07BC

06 vụ/07BC

04 vụ/05BC

04 vụ/05BC

Cẩm Khê

11 vụ/16BC

12 vụ/17BC

06 vụ/11BC

06 vụ/11BC

Thanh Thuỷ

17 vụ/45BC

18 vụ/40BC

03 vụ/03BC

03 vụ/03BC

Tân Sơn

03 vụ/04BC

03 vụ/04BC

02 vụ/02BC

02 vụ/02BC

 

229vụ/406BC

197 vụ/355BC

109vụ/176BC

109 vụ/176BC

Tổng thụ lý đạt: 86% vụ;  87,4%BC

Toà đã xét xử đạt: 100% Vụ;  100% BC

Về chất lượng các thông tin được cập nhật:

Qua kiểm tra, kết xuất số liệu trong phần mềm Quản lý án với số liệu thống kê tháng 6/2016, Phòng thống kê đánh giá kết quả việc cập nhật như sau:

- Ở giai đoạn thụ lý điều tra:  Phòng 2 cập nhật thiếu 01 vụ/13 bị can      (án mới khởi tố)

- Ở giai đoạn Toà án thụ lý:  Việt Trì cập nhật thiếu 26 vụ/40BC, Phòng 2 thiếu 06 vụ/11BC.

- Các Quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án, bị can: Các đơn vị có số liệu đã cập nhật đầy đủ các thông tin này.

- Các quyết định Toà án  trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung: Đơn vị Thanh Sơn, Cẩm Khê, Lâm Thao đã cập nhật đầy đủ. Việt Trì chưa cập nhật vụ án Trần Quang Ninh và Nguyễn Mạnh Dũng.

2.3 Giai đoạn thi hành án hình sự:

Hiện nay, giai đoạn thi hành án hình sự trong phần mềm Quản lý án hình sự đã hoàn thiện. Các đơn vị rà soát những người chấp hành án Toà án đã ra quyết định thi hành án hình sự chưa được thụ lý để cập nhật đầy đủ các thông tin vào giai đoạn kiểm sát thi hành án. Số liệu kết xuất ngày 15/7/2016

Đơn vị

Chưa cập nhật

Đã cập nhật

Đơn vị

Chưa cập nhật

Đã cập nhật

Phòng 8

 

 

Thanh Ba

151

54

Việt Trì

302

253

Hạ Hoà

160

34

Phù Ninh

154

85

Thanh Sơn

108

26

Lâm Thao

245

08

Yên Lập

82

39

Tam Nông

175

49

Cẩm Khê

192

15

TXPhú Thọ

247

0

Thanh Thuỷ

130

54

Đoan Hùng

179

90

Tân Sơn

73

41

Trên cơ sở số liệu thống kê công tác thi hành án hình sự từ kỳ tháng 12/2015 đến nay, đề nghị các đơn vị rà soát những người chấp hành án Toà án đã ra quyết định thi hành án chưa thụ lý để cập nhật đầy đủ các thông tin vào giai đoạn kiểm sát thi hành án hình sự  (thời điểm cập nhật từ 01/12/2015 đến nay)

Lưu ý: Khi cập nhật giai đoạn thi hành án hình sự, các đơn vị tích chọn Kiểm sát thi hành án [ chọn trạng thái chưa thụ lý và nhập ngày, tháng, năm ra bản án để tìm kiếm cập nhật.

Trên đây là một số nội dung thông báo việc thực hiện cập nhật phần mềm Quản lý án hình sự, Dân sự tháng 6/2016. Đề nghị các đơn vị kiểm tra, đối chiếu và cập nhật đầy đủ các thông tin còn thiếu vào phần mềm Quản lý án hình sự, dân sự như đã thông báo ở trên. 

                                                                                   Phòng TKTP - VKS tỉnh Phú Thọ