Thông báo cập nhật phần mềm quản lý án hình sự, dân sự 6 tháng đầu năm 2016.

10:58 - Thứ Sáu, 24/06/2016

Thông báo cập nhật phần mềm quản lý án hình sự, dân sự 6 tháng đầu năm 2016.

THÔNG BÁO 

Việc thực hiện cập nhật phần mềm Quản lý án Dân sự và Quản lý án Hình sự 6 tháng đầu năm 2016 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ, về việc thông báo kết quả cập nhật các thông tin vào phần mềm Quản lý án Dân sự, Hình sự 6 tháng đầu năm 2016 ( từ 01/12/2015 đến 31/05/2016). Trên cơ sở số liệu thống kê định kỳ 6 tháng,  Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin thông báo kết quả thực hiện việc cập nhật 2 hệ thống phần mềm Dân sự và Hình sự như sau:

1. Kết quả thực hiện cập nhật phần mềm Quản lý án Dân sự 5 tháng đầu năm 2016 ( từ 01/01 đến 31/5/2016)- Kết xuất số liệu ngày 18/6/2016

Đơn vị

Số liệu thống kê 5 tháng

Số liệu kết xuất phần mềm

Số cập nhật đạt tỷ lệ %

Số  tồn cũ T12

Số mới   (5T)

Tổng số thụ lý

Tổng số đã cập nhật

Trong đó số thụ lý tháng 6

Số có kháng cáo, kháng nghị chuyển phúc thẩm

Phòng 9

ST

10

25

35

36

1

 

100%

PT

35

39

74

82

1

 

100%

Phòng 10

ST

05

03

08

08

0

 

100%

PT

05

03

08

08

0

 

100%

Việt Trì

134

245

379

155

5

09

37,2%

Phù Ninh

36

112

148

177

10

10

106%

Lâm Thao

57

77

134

118

4

06

81,3%

Tam Nông

36

55

91

100

0

09

100%

TXPhú Thọ

28

66

94

110

4

01

112,8%

Đoan Hùng

42

100

142

167

9

16

100%

Thanh Ba

43

71

114

149

1

05

125,4%

Hạ Hoà

54

92

134

136

1

03

100%

Thanh Sơn

46

103

149

145

0

14

87,9%

Yên Lập

54

80

134

186

6

09

127,6%

Cẩm Khê

40

108

148

163

8

05

101,3%

Th.Thuỷ

20

53

73

80

2

04

110,9%

Tân Sơn

36

74

110

116

0

03

102,7%

TỔNG CỘNG

- SƠ THẨM: 1.893 vụ, việc.

- PHÚC THẨM : 82 vụ việc

Đã cập nhật:    - SƠ THẨM      : 1.793                           - PHÚC THẨM: 90

 

Kết quả, chất lượng các thông tin đuợc cập nhật:

Sau 2 tháng triển khai việc cập nhật phần mềm Quản lý án Dân sự, có 12/15 đơn vị chấp hành tốt việc cập nhật ( đạt 100 – 125% ) tổng số vụ, việc thụ lý  (qua bảng tổng hợp số liệu). Một số đơn vị kỳ trước đạt tỷ lệ cập nhật còn thấp nhưng đến kỳ thống kê này đã thực hiện rất tốt, Điển hình đơn vị thực hiện tốt là: Phù Ninh ( từ 11% lên 106%), Lâm Thao ( từ 0% lên 81%), Tam Nông (từ 34% lên 100%), Hạ Hoà (từ 57% lên 100%), Yên Lập ( từ 62% lên 127,6%), Cẩm khê ( từ 57% lên 101,3%).

Riêng VKS Việt trì chưa thực hiện tốt việc cập nhật ( tỷ lệ cập nhật còn thấp 37,2%).

Lưu ý: - Để việc cập nhật các thông tin vào phần mềm Quản lý án Dân sự được đầy đủ, không bỏ sót thông tin Toà án giải quyết, đề nghị các đơn vị lập sổ theo dõi cụ thể từng vụ, việc thành 2 phần ( phần nhập thụ lý và phần nhập giải quyết) khi cập nhật đến giai đoạn nào thì dánh dấu nhập xong ở giai đoạn đó.

            - Một số đơn vị cập nhật còn thiếu thông tin như:  Thẩm phán giải quyết, lập phiếu kiểm sát và bỏ không nhập ở những trường tin (không *)

Đề nghị VKS Việt Trì, Lâm Thao, Thanh Sơn trong tháng 6/2016 cập nhật bổ sung những vụ, việc còn thiếu vào phần mềm Quản lý án Dân sự. Các đơn vị còn thiếu thông tin kiểm tra, rà soát  và nhập bổ sung đầy đủ.

2. Kết quả thực hiện cập nhật phần mềm Quản lý án hình sự 6 tháng đầu năm 2016 ( từ 01/12/2015 đến 31/5/2016) Kết xuất số liệu ngày 18/6/2016

Qua kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cập nhật phần mềm Quản lý án hình sự hàng tháng, đến nay cơ bản các đơn vị chỉ cập nhật đầy đủ các quyết định tố tụng vụ án, bị can khi vụ án đó Toà án đưa ra xét xử và các quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ. Còn các quyết định tố tụng như CQĐT đề nghị truy tố hoặc VKS truy tố chuyển Toà án chưa được cập nhật kịp thời.

Theo số liệu thống kê định kỳ 6 tháng đầu năm 2016 và số liệu được kết xuất trong phần mềm Quản lý án hình sự. Phòng thống kê tội phạm đánh giá kết quả VKS 2 cấp đã cập nhật được như sau:

2.1 Giai đoạn kiểm sát điều tra

 Tổng số vụ án, bị can CQĐT thụ lý đã cập nhật : 1.052 vụ/869 vụ (đạt 121%), 1.736/1.598BC ( đạt 108,6%); trong đó số vụ, bị can mới khởi tố : 627 vụ/607BC ( đạt 103,3%), 1.161/1.164BC ( đạt 99,74%)

Trong đó:  Đình chỉ điều tra đã cập nhật 23 vụ/68 BC (đạt 100%), Tạm đình chỉ điều tra 58 vụ/11BC (đạt 100%);  Đề nghị truy tố đã cập nhật 506 vụ/558 vụ (90,68%), 967/1112BC (đạt 86,96%).

Đơn vị cập nhật tương đối tốt giai đoạn điều tra là: Tân Sơn, Tam Nông, Đoan Hùng,  Thanh Thuỷ, Hạ Hoà,

Đơn vị cập nhật đạt tỷ lệ thấp là: Phòng 1 (đạt 70%), Phòng 2 (đạt 70,58%), Việt Trì ( đạt 75,3%),

2.2 Giai đoạn quyết định việc truy tố

 Tổng số vụ án, bị can VKS thụ lý giải quyết đã cập nhật : 567/615 vụ (đạt 92,2%), 1.111/1.229 BC( đạt 90,4 %)

Trong đó: Số vụ án, bị can đã truy tố : 511/544 vụ (đạt 93,93%), 950/1.038BC (đạt 91,5%); Đình chỉ 5 vụ/45 BC (đạt 100%); Tạm đình chỉ 3/2 vụ (150%).

Đơn vị cập nhật tốt giai đoạn này là: Tam Nông, Đoan Hùng, Tân Sơn ( đều đạt 100%),

Đơn vị cập nhật quyết định truy tố đạt tỷ lệ thấp là : Phòng 1 ( đạt 62,5%), Phòng 2 (75%),  Thanh Ba (81,8%), Việt Trì (85,5%), Cẩm Khê (87,5%) và nhập sai 01 vụ/01 bị can VKS tạm đình chỉ ( thống kê không có số liệu).

2.3 Giai đoạn xét xử sơ thẩm:

Tổng số vụ án, bị cáo Toà án thụ lý XXST đã cập nhật 605/628 vụ (đạt 96,3%), 1.135/1.195BC ( đạt 94,97%)

Trong đó: Toà án đã xét xử 513/516 vụ (đạt 99,4%), 986/990BC (đạt 99,6%), Toà án đình chỉ 1/10BC (đạt 100%).

Đơn vị cập nhật tốt là: Phù Ninh, Lâm Thao, Tam Nông, TX Phú Thọ, Đoan Hùng, Tân Sơn, Thanh Thuỷ (đạt 100%).

Đơn vị cập nhật thiếu kết quả xét xử là : Phòng 2  thiếu  3 vu/5BC, Phòng 1 nhập thừa 01 bị cáo.

Để thực hiện nghiêm túc yêu cầu của VKSND tối cao, về việc áp dụng phần mềm Quản lý án Hình sự và Dân sự, HNGĐ, KD-TM, LĐ, HC trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đề nghị các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ 1, 2 và các đồng chí Viện trưởng VKSND huyện, thành, thị quán triệt đến cán bộ, kiểm sát viên, kiểm tra viên được phân công KSĐT, KSXX án Hình sự và Dân sự kiểm tra, đối chiếu các vụ án Hình sự, Dân sự còn chưa cập nhật hoặc cập nhật chưa đầy đủ kịp thời bổ sung trong tháng 6/2016.

Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin