Thông báo việc cập nhật phần mềm quản lý án hình sự tháng 02/2016

03:41 - Thứ Sáu, 01/04/2016

THÔNG BÁO

Việc thực hiện cập nhật phần mềm quản lý án hình sự tháng 02 năm 2016

Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin VKSND tỉnh Phú Thọ thông báo tình hình thực hiện việc cập nhật các thông tin vào phần mềm Quản lý án hình sự tháng 02 năm 2016 như sau:

1. Việc cập nhật các thông tin vụ án vào giai đoạn KSĐT,  truy tố, xét xử sơ thẩm tháng 02 năm 2016 ( từ 01/02 đến 29/02/2016)

Qua kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật các thông tin vào phần mềm Quản lý án hình sự, kết quả tháng 02 năm 2016 các đơn vị đã cập nhật được tổng số vụ án/bị can mới khởi tố, truy tố, xét xử sơ thẩm như sau (ngày chốt cập nhật 14/03/2016)

Giai đoạn khởi tố

Đơn vị

Số liệu thống kê (B3)

Số QĐ khởi tố vụ án tính số liệu thống kê

Số liệu kết xuất từ phần mềm QLA  (B9)

Số liệu thống kê >< số liệu kết xuất phần mềm

Phòng 7

Thụ lý 05 vụ/07BC

Đã nhận  đủ án: TX Phú Thọ¨03 vụ, Hạ Hoà: 01 vụ, Thanh Thuỷ : 01 vụ.

Phòng 1

02 vụ/04BC

 

02 vụ/03BC +1BC án cũ

Đã nhập đủ

Phòng 2

01vụ/01BC

 

01vụ/01BC

Đã nhập đủ

Việt Trì

12 vụ/16BC

KT từ 67 đến 78

12 vụ/16BC

Đã nhập đủ

Phù Ninh

01 vụ/01BC

KT số 23

01 vụ/01BC

Đã nhập đủ

Lâm Thao

10 vụ/16BC

KT từ 25 đến 34

10 vụ/12BC +4BC án cũ

Đã nhập đủ

Tam Nông

05 vụ/07 BC

KT tù 25 đến 30

06vụ/07BC (chuyển Yên bái 01 vụ)

Đã nhập đủ

TXPhú Thọ

03 vụ/03BC

KT từ 24 đến 26

03 vụ/03BC

Đã nhập đủ

Đoan Hùng

05 vụ/08BC

KT từ 28 đến 32

05 vụ/08BC

Đã nhập đủ

Thanh Ba

09 vụ/25 BC

KT từ 17 đến 25

09 vụ/27BC

Đã nhập đủ

Hạ Hoà

03 vụ/04 BC

KT từ 17 đến 19

03 vụ/03BC + 1BC án cũ

Đã nhập đủ

Thanh Sơn

03 vụ/03BC

KT từ 09 đến 11

03 vụ/03BC

Đã nhập đủ

Yên Lập

03 vụ/07BC

KT số 05 đến 07

03 vụ/07BC

Đã nhập đủ

Cẩm Khê

03 vụ/12 BC

KT từ 16 đến 18

03 vụ/13BC

Đã nhập đủ

Thanh Thuỷ

05 vụ/14BC

KT từ 25 đến 29

04 vụ/13BC

Chênh lệch 01 vụ/01BC

Tân Sơn

02 vụ/02BC

KT từ 08 đến 09

02 vụ/02BC

Đã nhập đủ

TỔNG

67 vụ /123 BC

 

66 vụ/122BC

Đạt : 98,5% vụ               99,2% BC

Thụ lý giai đoạn truy tố

Đơn vị

Số liệu thống kê

Số liệu phần mềm QLA 

Đơn vị

Số liệu thống kê

Số liệu phần mềm QLA 

Phòng 1

02 vụ/03BC

02 vụ/03BC

Thanh Ba

07 vụ/17BC

08 vụ/18BC

Phòng 2

08 vụ/09BC

08 vụ/17BC

Hạ Hoà

08 vụ/27BC

09 vụ/28BC

Việt Trì

24 vụ/37BC

12 vụ/22BC

Thanh Sơn

09 vụ/09BC

07 vụ/07BC

Phù Ninh

11 vụ/13BC

06 vụ/08BC

Yên Lập

04 vụ/04BC

04 vụ/04BC

Lâm Thao

10 vụ/27BC

08 vụ/10BC

Cẩm Khê

11 vụ/31BC

02 vụ/12BC

Tam Nông

05 vụ/10BC

05 vụ/10BC

Thanh Thuỷ

03 vụ/11BC

03 vụ/11BC

TXPhú Thọ

11 vụ/17BC

0

Tân Sơn

01 vụ/01BC

01 vụ/01BC

Đoan Hùng

14 vụ/31BC

13 vụ/30BC

 

 

 

 

SL thống kê VKS thụ lý giải quyết   128 vụ/247BC; SL Phần mềm đã cập nhật: 88 vụ/181BC   Đạt: 68,8 % vụ, 73,3%BC

Giai đoạn xét sử sơ thẩm

Đơn vị

Tổng số vụ/BC toà án đã thụ lý

Số vụ án/BC toà án đã xét xử

Số liệu thống kê (B2)

Số liệu kết xuất từ phần mềm QLA  (B9)

Số liệu thống kê (B2)

Số liệu kết xuất từ phần mềm QLA  (B9)

Phòng 1

03 vụ/27BC

03 vụ/27BC

0

 

Phòng 2

12 vụ/27BC

05 vụ/12BC

0

 

Việt Trì

35 vụ/57BC

23 vụ/37BC

17 vụ/28BC

17 vụ/28BC

Phù Ninh

07 vụ/09BC

06 vụ/08BC

05 vụ/07BC

05 vụ/07BC

Lâm Thao

15 vụ/24BC

12 vụ/20BC

04 vụ/04BC

04 vụ/04BC

Tam Nông

08 vụ/08BC

08 vụ/08BC

0

 

TXPhú Thọ

09 vụ/16BC

0

0

 

Đoan Hùng

18 vụ/46BC

14 vụ/33BC

04 vụ/15BC

04 vụ/15BC

Thanh Ba

07 vụ/17BC

07 vụ/17BC

0

 

Hạ Hoà

07 vụ/22BC

06 vụ/22BC

04 vụ/04BC

04 vụ/04BC

Thanh Sơn

10 vụ/11BC

11 vụ/12BC

0

 

Yên Lập

02 vụ/02BC

01 vụ/01BC

0

 

Cẩm Khê

13 vụ/29BC

07 vụ/20BC

04 vụ/07BC

04 vụ/07BC

Thanh Thuỷ

06 vụ/17BC

07 vụ/18BC

0

 

Tân Sơn

05 vụ/06BC

05 vụ/06BC

04 vụ/05BC

04 vụ/05BC

 

157 vụ/318BC

115 vụ/241BC

42 vụ/70BC

42vụ/70BC

Tổng thụ lý đạt: 73,2% vụ                           75,8 %BC

Toà đã xét xử đạt: 100%Vụ                               100% BC

2. Chất lượng các thông tin được cập nhật:

Thông qua bảng tổng hợp đối chiếu giữa số liệu thống kê với số liệu được kết xuất từ phần mềm Quản lý án ở 3 giai đoạn: Điều tra - truy tố - xét xử sơ thẩm  (từ 01/02 đến 29/02/2016) của 15 đơn vị, được đánh giá như sau:

2.1 Ở giai đoạn KSĐT 

Nhìn chung các đơn vị đã cập nhật tương đối đầy đủ tổng số vụ án/bị can mới khởi tố trong tháng 02/2016 vào phần mềm Quản lý án.

Đối với chỉ tiêu số vụ án/bị can CQĐT, VKS tạm đình chỉ trong kỳ thống kê (D60, 61, 104, 105), trong tháng 2/2016 có  11/15 đơn vị có số liệu thống kê . Qua đối chiếu số liệu thống kê với số liệu được kết xuất phần mềm quản lý án hình sự, có 6 đơn vị cập nhật đầy đủ gồm: Lâm Thao (Đ138), Tam Nông (Đ138, 143), TX Phú Thọ (Đ138), Hạ Hoà (Đ138), Tân Sơn (Đ138) và Thanh sơn có 1 vụ/1bị can VKS tạm đình chỉ (Đ194)

Đơn vị Việt Trì, Phòng 1 số liệu thống kê TĐC nhưng khác thời điểm (quyết định TĐC ban hành tháng 12/2015 và tháng 1/2016) nên không kết xuất được số liệu. Còn 3 đơn vị Đoan Hùng, Thanh Ba, Thanh Thuỷ chưa nhập quyết định tạm đình chỉ vào phần mềm.

2.2 Ở giai đoạn truy tố:

Tháng 02/2016, VKS thụ lý giải quyết 128 vụ/247BC, qua kết xuất số liệu có 05/15 đơn vị cập nhật tương đối đầy đủ (trùng khớp với số liệu thống kê), điển hình đơn vị làm tốt như: Phòng 1, Tam Nông, Yên Lập, Thanh Thuỷ, Tân Sơn.

Còn 5 đơn vị nhập thiếu nhiều như:Việt Trì (12 vụ/15BC), TX Phú Thọ (11 vụ/17BC); Cẩm Khê (09 vụ/19BC), Phù Ninh (05 vụ/05BC). Lâm Thao  (02 vụ/17BC)

2.3 Ở giai đoạn xét xử sơ thẩm:

Tổng số vụ án/bị cáo Toà án thụ lý xét xử sơ thẩm 157 vụ/318 bị cáo, số liệu kết xuất phần mềm Quản lý án 115 vụ/241 bị cáo (đạt: 73,2% vụ, 75,8% BC). Có 5 đơn vị cập nhật đầy đủ gồm  Phòng 1, Tam Nông, Thanh Ba, Hạ Hoà, Tân Sơn. 

Còn  6 đơn vị cập nhật thiếu nhiều như Việt Trì (12 vụ/20BC), TX Phú Thọ (09 vụ/16BC), Phòng 2 (07 vụ/15BC), Cẩm Khê (06 vụ/09BC), Đoan Hùng (04 vụ/13BC), Lâm Thao (03 vụ/04BC)

Trên đây là thông báo việc thực hiện cập nhật phần mềm Quản lý án hình sự tháng 02 năm 2016. Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin VKSND tỉnh Phú Thọ thông báo để các đơn vị biết. Đề nghị các đơn vị kiểm tra, đối chiếu và cập nhật đầy đủ các thông tin còn thiếu vào phần mềm Quản lý án hình sự.

(Kèm theo bản thông báo này, Phòng thống kê gửi các đơn vị biểu thống kê kết quả điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự (biểu 9/2013) được kết xuất từ phần mềm Quản lý án hình sự để các đơn vị làm cơ sở đối chiếu số liệu)