Chương trình - kế hoạch công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016

09:44 - Thứ Sáu, 26/08/2016

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC và kế hoạch công tác số 01/KH-VKS-VP ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016; Căn cứ Hướng dẫn số 09/HD-VKSTC-C2 ngày 08/01/2016 của Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin về công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016. Thực hiện kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 04/01/2016 về kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2016.

Để năm 2016 VKSND tỉnh Phú Thọ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ (Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin) hướng dẫn một số nội dung cần tập trung trong công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016 như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC THỐNG KÊ:

Viện kiểm sát cấp huyện và các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chế độ báo cáo thống kê, Quy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân và các Quy chế của ngành.

1. Đối với thống kê hàng tháng:
Kỳ thống kê tháng lấy số liệu từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng báo cáo. Các loại thống kê áp dụng theo kỳ tháng gồm:
1.1 Chế độ báo cáo thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và Thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp
Khi thực hiện tổng hợp các chỉ tiêu trong biểu mẫu thống kê các đơn vị phải đảm bảo số liệu thật chính xác, trung thực, đầy đủ và kịp thời. Quản lý chặt chẽ các số liệu phát sinh trong kỳ, tránh bỏ sót, kiểm tra kỹ số liệu trong báo cáo thống kê và lỗi logíc trước khi truyền về Viện kiểm sát tỉnh. Nhất thiết số liệu thống kê, số liệu báo cáo bằng văn bản gửi VPTH, các phòng nghiệp vụ và số liệu cập nhật vào phần mềm quản lý án phải thống nhất.

Đối với biểu mẫu thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, các đơn vị cần nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn về căn cứ thống kê và các chỉ tiêu thống kê để thống kê đảm bảo chính xác. Các đồng chí Viện trưởng cấp huyện, các đồng chí trưởng phòng các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm về tính chính xác của biểu mẫu thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp.

Các chỉ tiêu thống kê liên quan đến kết quả hoạt động các khâu công tác kiểm sát như: kháng nghị, kiến nghị, kiến nghị trong kết luận, yêu cầu; các cuộc (lần) kiểm sát trực tiếp; các quyết định huỷ bỏ, không phê chuẩn… của VKS, án trả hồ sơ để điều tra bổ sung... Các đơn vị phải gửi phụ lục (thông qua hệ thống thư điện tử nội bộ hoặc địa chỉ GMAIL) cho Phòng thống kê.

Các vụ án/bị can CQĐT ra QĐ tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê (Chỉ tiêu dòng 62, 63 - biểu 02) đề nghị các đơn vị thường xuyên rà soát, nếu vụ án nào hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự có thể đình chỉ thì yêu cầu cơ quan điều tra đình chỉ và báo cáo cho Phòng thống kê giảm số vụ án CQĐT còn đang tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê.

Số liệu thống kê công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự - Biểu 6 và Thống kê công tác kiểm sát thi hành án Dân sự - Biểu 20: Các đơn vị phải thường xuyên phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án Dân sự, Toà án để đối chiếu số liệu, đảm bảo số liệu tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự được đầy đủ, chính xác, thống nhất giữa các ngành.

1.2 Thống kê kết quả giải quyết các vụ án hình sự và thi hành án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng (Thống kê hình sự liên ngành)

Các đơn vị cần quan tâm, chú trọng và thực hiện tốt công tác thống kê hình sự liên ngành. Vì số liệu thống kê hình sự liên ngành được kết xuất từ số liệu thống kê nghiệp vụ, các đơn vị phải tổng hợp số liệu thống kê nghiệp vụ đầy đủ, chính xác và phải chủ động đối chiếu số liệu với cơ quan Công an - Toà án, tiếp ký đầy đủ giữa các ngành, gửi bản lưu có tiếp ký về Phòng thống kê tội phạm.

1.3 Thống kê tội phạm trong giai đoạn xét xử sơ thẩm (Ban hành theo QĐ số 114/2004/VKSTC-TKTP ngày 19/8/2004 của Viện trưởng VKSND tối cao.

13 VKS huyện, thành thị và Phòng 1, 2 thuộc VKS tỉnh thực hiện nghiêm túc thống kê tội phạm trong giai đoạn xét xử sơ thẩm. Cập nhật đầy đủ các thông tin trên phiếu thống kê, truyền số liệu và gửi phiếu thống kê (bản lưu) về Phòng thống kê theo đúng thời gian quy định ( chậm nhất ngày mùng 8 hàng tháng).

2. Đối với thống kê định kỳ 6 tháng, 12 tháng ( áp dụng cho Thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp).

- Kỳ thống kê 6 tháng lấy số liệu từ ngày 01 tháng 12 của năm trước đến hết ngày 31 tháng 5 của năm báo cáo.
- Kỳ thống kê 12 tháng lấy số liệu từ ngày 01 tháng 12 của năm trước đến hết ngày 30 tháng 11 của năm báo cáo.

Các chỉ tiêu, cách thức tổng hợp biểu mẫu thống kê định kỳ 6 tháng, 12 tháng giống như các chỉ tiêu, cách thức tổng hợp biểu mẫu thống kê nghiệp vụ hàng tháng. Muốn tổng hợp số liệu thống kê định kỳ 6 tháng, 12 tháng được đầy đủ, chính xác, kịp thời, các đơn vị cần phải tổng hợp thống kê hàng tháng thật chính xác, đầy đủ.

3. Đối với các loại thống kê về Phòng chống ma tuý; thống kê người chưa thành niên phạm tội; thống kê số vụ và số bị can đã khởi tố, truy tố (được áp dụng kỳ 6 tháng, 12 tháng)

- Kỳ thống kê 6 tháng lấy số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 của năm báo cáo.
- Kỳ thống kê 12 tháng lấy số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.
Để thực hiện tốt các hệ thống biểu mẫu thống kê này, các đơn vị cần nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn và các văn bản thông báo rút kinh nghiệm của Phòng thống kê tội phạm đã gửi các đơn vị.

II. VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai doạn 2016 – 2020.
Trên cơ sở Quyết định số 1245/QĐ-VKSTC ngày 18/11/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban hành Bộ Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân. Để năm 2016, toàn ngành KSND tỉnh Phú Thọ từng bước nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, Viện kiểm sát 2 cấp cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

1. Các đơn vị cần chủ động liên hệ, phối hợp với Toà án cùng cấp đề xuất với địa phương tạo điều kiện để triển khai đề án truyền hình trực tuyến tới các phiên toà xét xử. Đơn vị nào lắp đặt được thiết bị giám sát phiên toà hoặc tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm, thì thông báo với Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin báo cáo Lãnh đạo Viện tỉnh cho ý kiến chỉ đạo và báo cáo Cục thống kê tội phạm.

Để khai thác tối đa tiện ích của hệ thống công nghệ thông tin hiện có, trong năm 2016 VKSND tỉnh sẽ tổ chức hội nghị giao ban ( tuần, tháng, quý) bằng hình thức trực tuyến giữa cấp tỉnh và cấp huyện.

2. Sử dụng có hiệu quả trang thông tin điện tử (Web) của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.

3. Các đơn vị cần quan tâm, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê, quản lý nghiệp vụ. 100% đơn vị phải sử dụng trao đổi thông tin giữa các cấp và trong đơn vị như: sử dụng thư điện tử (qua đường thư nội bộ ngành hoặc GMAIL đã được thiết lập), khai thác Internet, ứng dụng điện thoại trên Internet, quản lý từ xa… Phấn đấu 100% văn bản (không mật) trình trong Ngành dưới dạng điện tử.

4. Quản lý, khai tác, sử dụng hiệu quả thiết bị và phần mềm hiện có như: các phần mềm thống kê, phần mềm kế toán, phần mềm nhân sự, phần mềm truyền FTP, Hệ thống phần mềm quản lý và thống kê án hình sự... Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2016 VKS 2 cấp tiếp tục thực hiện việc cập nhật đầy đủ, kịp thời 100% các thông tin vào phần mềm Quản lý án hình sự.

Triển khai và áp dụng phần mềm Hệ thống quản lý và thống kê án Dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại, phần mềm thi đua khen thưởng khi VKSND tối cao (Cục thống kê tội phạm và công nghệ thông tin) đưa vào sử dụng.

5. VKS 2 cấp chủ động nghiên cứu những nội dung mới của Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Luật thi hành án tạm giữ, tạm giam năm 2015, Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật tố tụng hành chính năm 2015, Luật thi hành án Dân sự năm 2014 để tham gia ý kiến, đóng góp việc sửa đổi bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế độ báo cáo thống kê của Ngành phù hợp với các quy định mới của pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ngành khi VKSND tối cao ( Cục thống kê tội phạm) triển khai.

III. VỀ CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA, PHỐI HỢP VÀ THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM:

Để nâng cao chất lượng công tác thống kê và đẩy mạnh ứng dụng, sử dụng phần mềm công nghệ thông tin vào công tác thống kê, quản lý nghiệp vụ, công tác quản lý chỉ đạo, điều hành. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ ( Phòng thống kê tội phạm) cần tăng cường và làm tốt một số nội dung sau:

- Tăng cường việc hướng dẫn, kiểm tra đối với công tác thống kê, việc sử dụng, ứng dụng các phần mềm thống kê tại các phòng nghiệp vụ và VKS cấp huyện. Thông qua việc tổng hợp những thiếu sót, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thống kê và công nghệ thông tin để trực tiếp hướng dẫn hoặc qua hệ thống thư điện tử, điện thoại, phần mềm hỗ trợ từ xa Teamview.

- Định kỳ hàng tuần, tháng, quý Phòng thống kê tội phạm tổ chức so sánh, đối chiếu số liệu gửi qua đường truyền dữ liệu FTP (thống kê) với báo cáo bằng văn bản gửi VPTH, các phòng nghiệp vụ và qua hệ thống phần mềm Quản lý án hình sự. Mỗi tháng/1 lần Phòng thống kê tội phạm sẽ tổng hợp những vướng mắc, lỗi, thiếu sót trong công tác thống kê và việc cập nhật các thông tin vào phần mềm Quản lý án hình sự của các đơn vị để ban hành thông báo rút kinh nghiệm và giải đáp những vướng mắc.

- Phòng thống kê tội phạm sẽ phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ thuộc VKS tỉnh để đối chiếu, so sánh số liệu, nhất là các kết quả hoạt động công tác kiểm sát như: kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu, kết luận việc kiểm sát trực tiếp…. Các phòng nghiệp vụ nếu phát hiện thấy số liệu thống kê còn thiếu những chỉ tiêu nghiệp vụ do lĩnh vực phòng quản lý thì thông báo kịp thời cho Phòng thống kê hiệu chỉnh ngay trong kỳ thống kê đó.

- Để thực hiện tốt công tác thống kê tội phạm, thống kê hình sự liên ngành, thông qua việc đối chiếu, kiểm tra tiếp ký số liệu thống kê hình sự liên ngành hàng tháng. Phòng thống kê tội phạm sẽ phối kết hợp với Phòng 8 trực tiếp kiểm tra việc tiếp ký, đối chiếu số liệu thống kê công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và thống kê tội phạm trong giai đoạn xét xử năm 2016 tại một số đơn vị Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án hình sự, Toà án cấp huyện ( trên cơ sở kế hoạch kiểm tra của Phòng 8). Ngoài ra, Phòng thống kê sẽ tổ chức trực tiếp kiểm tra một số đơn vị cấp huyện, thành, thị trong việc cập nhật các thông tin vào phần mềm Quản lý án hình sự và số liệu báo cáo thống kê hàng tháng có nhiều sai sót.

Trên đây là một số nội dung cơ bản về công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc cần trao đổi, đề nghị các đơn vị sớm phản ánh về Viện kiểm sát tỉnh (Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin) để được hướng dẫn và báo cáo lãnh đạo Viện cho ý kiến giải quyết.


Kèm theo văn bản này, Phòng thống kê sao gửi hướng dẫn số 09 /HD-VKSTC-C2 ngày 08/01/2016 của Cục 2 - VKS tối cao về công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016 để các đơn vị nghiên cứu thực hiện.