Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Thọ tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

07:56 - Thứ Ba, 30/03/2021

Trong hai ngày 27 và 28/3/2021, Tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ với gần 70 cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tích cực tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) đến 67 điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến hơn 7.300 điểm cầu cơ sở.

 
 
Toàn cảnh buổi học tập Nghị quyết sáng ngày 27/3/2021 


Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các đảng viên, nhất là các đồng chí đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 
 
Toàn cảnh buổi học tập Nghị quyết chiều ngày 27/3/2021 
 

Tại hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã được nghiên cứu, học tập 5 chuyên đề gồm:

 

Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

 

Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam.

 

Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

 

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII một cách đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả./.

 

 

                                                                      Trần Trang – Phòng TCCB