Viện kiểm sát cấp tỉnhĐảng và Đoàn thể

Chi bộ Văn phòng tổng hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II/2020

10:38 - Thứ Ba, 03/03/2020

           Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan về việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảm bảo nội dung sinh hoạt chuyên đề  có tính thiết thực, liên quan mật thiết đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị, Chi bộ Văn phòng tổng hợp đã lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2020 là “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ Văn phòng đã quán triệt và triển khai một số vấn đề trọng tâm như: Mục đích, ý nghĩa của chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động chuyên môn của Văn phòng thời gian qua trên tất cả mọi lĩnh vực, điển hình là công tác tham mưu tổng hợp, công tác đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý tài sản, công tác tài chính kế toán…

 
 

Đ/C Bí thư chi bộ tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề

Từng Đảng viên trong Chi bộ đã phát biểu kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi liên quan đến chức trách, nhiệm vụ của bản thân cũng như đóng góp, đề xuất với Ban chi ủy Chi bộ những giải pháp tiếp tục làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới.

 

 
 
Đảng viên tham gia ý kiến thảo luận

Kết luận chuyên đề, tập thể Chi bộ Văn phòng đã thống nhất cao cùng thực hiện một số giải pháp cụ thể đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Văn phòng, đó là:

 Thứ nhất, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ văn phòng tổng hợp phải luôn thấm nhuần lời Bác Hồ dạy về nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, luôn là lực lượng đi tiên phong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 Thứ hai, bằng những việc làm, hành động cụ thể, thường xuyên phù hợp với  chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của đơn vị các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với từng lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. Đổi mới phương pháp công tác, đổi mới lề lối làm việc, hội họp gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng công việc; dùng thời gian rỗi để tham gia hoạt động có ích, tận dụng tối đa thời gian vào việc có ích. Luôn gương mẫu, tích cực tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, có lối sống lành mạnh, không vướng vào tệ nạn xã hội… Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, lưu trữ văn bản, tài liệu, thông tin liên lạc, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước tiết kiệm, chi đúng thực tế. Chủ động tiết kiệm chi phí trong tổ chức hoạt động, thực hiện phương châm tổ chức hoạt động theo hướng tận dụng tối đa các nguồn lực, không xa hoa, lãng phí nhưng vẫn đạt hiệu quả.

Thứ ba, tiếp tục rà soát các Quy chế, quy định của Ngành, của đơn vị có liên quan đến công tác Văn phòng để kịp thời tham mưu với Lãnh đạo Viện sửa đổi, bổ sung, nhằm đảm bảo thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí một cách có hiệu quả nhất.

Thứ tư, toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ Văn phòng cam kết thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công việc được giao. Ban chi ủy Chi bộ, tập thể Lãnh đạo Văn phòng thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các cán bộ, Đảng viên thực hiện nghiêm túc việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Văn phòng tổng hợp là đơn vị tham mưu chính cho Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của toàn ngành Kiểm sát tỉnh Phú Thọ, do vậy tập thể Chi bộ Văn phòng cần tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày càng thu được nhiều kết quả tích cực hơn nữa./.                                                                                      

                                                                                            Hương Giang - VPTH