Viện kiểm sát cấp tỉnhĐảng và Đoàn thể

Đảng ủy VKS tỉnh Phú Thọ tổ chức HN tập huấn công tác đánh giá, xếp loại sinh hoạt chi bộ

10:09 - Thứ Hai, 27/05/2019

         Ngày 24/5/2018, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK ngày 25/4/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ và truyền đạt Văn bản số 05-CV/ĐUK ngày 14/5/2019 của Đảng ủy khối về tuyên truyền và phòng ngừa, ngăn chặn hành động chống phá của các thế lực phản động, cơ hội chính trị. Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa – Bí thư Đảng ủy – Chủ trì hội nghị.
 

Toàn cảnh hội nghị
 
         Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Bí thư Đảng ủy đã triển khai đến toàn thể các đồng chí đảng viên của Đảng bộ về nội dung Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK ngày 25/4/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; hướng dẫn phương pháp đánh giá, trình tự đánh giá, các mức xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ và tinh thần, nội dung Công văn số 05-CV/ĐUK ngày 14/5/2019 của Đảng ủy khối. 
 
 
 
Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa – Bí thư Đảng ủy – Chủ trì hội nghị. 
 
         Việc thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK ngày 25/4/2019 nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng là phương thức hiệu quả và thực chất để bảo đảm tính đảng trong các cuộc sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Đồng chí Bí thư còn nhấn mạnh, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; sinh hoạt chi bộ bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Thông qua sinh hoạt chi bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên của đảng bộ thực sự tiền phong, gương mẫu, nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. 
 
         Trên cơ sở nôi dung tập huấn, đồng Nguyễn Đăng Khoa – Bí thư Đảng ủy đề nghị các đồng chí đảng viên tham gia tập huấn tích cực, chủ động, tập trung nghiên cứu tài liệu theo hướng dẫn của Đảng ủy đồng thời yêu cầu các chi bộ thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 23 –HU/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về công tác đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc thực hiện sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn từ tháng 6/2019. Lịch sinh hoạt chi bộ của các chi bộ trực thuộc phải gửi về Văn phòng Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để đồng chí Bí thư Đảng ủy mời Ban Thường vụ Đảng ủy khối đến dự và chỉ đạo.
 
 
                                                               Phạm Thị Kim Anh – Văn phòng Đảng ủy VKSND tỉnh Phú Thọ