Viện kiểm sát cấp tỉnhĐảng và Đoàn thể

Đảng ủy VKS tỉnh quán triệt một số quy định về công tác Đảng

10:24 - Thứ Sáu, 20/04/2018

Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ sơ kết  02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; quán triệt các quy định của Trung ương về công tác lãnh đạo, xử lý kỷ luật Đảng; về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên 

         Ngày 13/4/2018, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban chấp hành trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; triển khai Quy định 109 - QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về “Công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”; Quy định 132-QĐ/TW ngày 08/3/3018 của BCHTW quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư và quán triệt thực hiện Đề án: “Thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân”. Báo cáo viên tại Hội nghị là đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Bí thư Đảng ủy - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ. 
 
 
 
Đ/C Nguyễn Đăng Khoa - Báo cáo viên tại hội nghị 
  
         Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng ủy đã đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện Chỉ thị, từ việc chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện; tổ chức các Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị; triển khai cho cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101- QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” theo các nội dung: về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;về tổ chức kỷ luật; về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Đảng ủy VKSND tỉnh luôn quán triệt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành việc làm thường xuyên, suốt đời của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động. Đồng thời theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cam kết là tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm. Bên cạnh đó, trong sinh hoạt chuyên đề, Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo 07/07 Chi bộ tổ chức được 14 buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung chủ yếu là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa và các chuyên đề về nghiệp vụ hàng năm. Triển khai đến các Chi bộ đăng ký cá nhân, tập thể xây dựng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020. Kết quả đã xây dựng điển hình tiên tiến cho 2 tập thể và 4 cá nhân tiêu biểu; khen thưởng 03 tập thể và 09 cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện Chỉ thị 05.
 
         Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã quán triệt nội dung các Quy định: Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị quy định về xử lý kỷ luật đảng viên, Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt lưu ý đối với các nội dung vi phạm được quy định từ điều 13 đến hết điều 16 Quy định số 102-QĐ/TW nêu trên đối với cán bộ tư pháp là đảng viên giữ các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong Bộ máy nhà nước, trong các cơ quan tư pháp. Thông qua đó, cán bộ, đảng viên nắm rõ nội dung các Quy định; các hình thức kỷ luật đối với từng vi phạm cụ thể của cán bộ, đảng viên…; quy định về nguyên tắc và những nội dung cơ bản để tổ chức thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Yêu cầu đặt ra cho tất cả cán bộ, đảng viên trong ngành tu pháp phải quán triệt sâu sắc các quy định này và đưa vào chương trình sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Sơ kết 6 tháng, 01 năm phải soi chiếu vào các quy định này để bình xét, đánh giá, xếp loại đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên giữ chức vụ quản lý. 
 
 
 
 Toàn cảnh hội nghị
 
         Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa đã triển khai Đề án “Thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân”, thông qua đó để thống nhất nhận thức và tổ chức thực hiện; nâng cao trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy trong việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát hai cấp. Đồng thời yêu cầu Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu Lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trong Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Phú Thọ.
 
                                                                                                          Nguyễn Thị Như Hoa - Phòng TCCB