Cụm thi đua số 3 – Viện KSND tỉnh Phú Thọ họp đánh giá kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ năm 2020 của các đơn vị trong Cụm.

03:40 - Thứ Ba, 24/11/2020

           Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-VKS ngày 19/02/2020 và Công văn số 729/VKS –VP ngày 12/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của cụm, khối thi đua thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, chiều ngày 23/11/2020 tại hội trường Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ, cụm thi đua số 3 gồm Viện kiểm sát nhân thị xã Phú Thọ, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba và Viện kiểm sát nhân dân huyện Hạ Hòa đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ  thi đua Cụm. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng và các kiểm sát viên, kiểm tra viên của 03 đơn vị.

Đ/c Lê Hồng Minh – Cụm trưởng Cụm thi đua tuyên bố khai mạc cuộc họp

Tại cuộc họp, dưới sự điều hành của đồng chí Lê Hồng Minh – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ - Cụm trưởng cụm thi đua, các đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình trong năm công tác 2020. Qua báo cáo của từng đơn vị, đối chiếu kết quả các đơn vị đã thực hiện được trong năm 2020 với Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng trong Ngành kiểm sát nhân dân, Cụm thi đua đã bình xét, đi đến thống nhất đề nghị suy tôn Viện kiểm sát nhân dân huyện Hạ Hòa đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân. Hai đơn vị còn lại là Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Thọ và Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba được cụm bình xét đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến. Sau khi tiến hành bình xét xong, cả cụm thi đua đã thống nhất đề cử Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Ba là Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ trong năm 2021.

  

           Lãnh đạo Viện KSND huyện Thanh Ba chia sẻ giải pháp, cách làm đổi mới, 

sáng tạo trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cuộc họp diễn ra trong không khí sôi nổi, vui tươi, các đơn vị không chỉ thực hiện việc tự mình đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong năm công tác 2020 và bình xét thi đua mà còn thông qua cuộc họp các kiểm sát viên, kiểm tra viên của mỗi đơn vị còn có cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệm của các đơn vị bạn, học hỏi các giải pháp, biện pháp, cách làm hay để hoàn thành tốt các khâu công tác, nhiệm vụ được giao.

Bùi Thị Trang – VKSND thị xã Phú Thọ