Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Tân Sơn

VKSND huyện Tan Sơn kháng nghị quyết định có vi phạm của chi cục trưởng chi cục THA dân sự huyện Tân Sơn.

08:51 - Thứ Sáu, 14/04/2017

         Qua công tác kiểm sát các quyết định thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Sơn, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Sơn phát hiện Quyết định thi hành án đã vi phạm nghiêm trọng. Cụ thể: 
         Ngày 17/3/2017 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Sơn nhận được Quyết định số: 01/QĐ-CCTHADS ngày 09/3/2017 của Chi cục trưởng, Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ về việc: Chưa có điều kiện thi hành án. 
       Theo đó quyết định căn cứ khoản 1 Điều 23, điểm a khoản 1 điều 44a Luật thi hành án dân sự; căn cứ Bản án số 01/2015/DSST ngày 10/2/2015; căn cứ quyết định thi hành án số: 16/QĐ-CCTHA ngày 13/4/2015 và căn cứ Biên bản xác minh ngày 02/3/2017 xác định việc chưa có điều kiện thi hành án đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến lâm sản Giang Hòa, người đại diện theo pháp luật là ông Hà Ngọc Giang chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc. Địa chỉ: khu Dặt, xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Khoản chưa có điều kiện là 646.446.400đ (Sáu trăm bốn mươi sáu triệu bốn trăm bốn mươi sáu nghìn bốn trăm đồng).
         Tại biên bản xác minh điều kiện thi hành án lập ngày 02/3/2017 do chấp hành viên - Phó chi cục trưởng Nguyễn Hữu Hải thực hiện, nội dung thể hiện đương sự không có tài sản thi hành án, nên Chi cục trưởng - Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Sơn đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-CCTHA ngày 09/3/2017 về: Việc chưa có điều kiện thi hành án đối với việc thi hành án trên. Tuy nhiên tại thời điểm xác minh điều kiện thi hành án chấp hành viên Nguyễn Hữu Hải đã được Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ quyết định biệt phái công tác tại đơn vị Chi cục thi hành án dân sự huyện Lâm Thao (QĐ số: 597 ngày 16/2/2017) nên Chấp hành viên này không thuộc quyền quản lý cán bộ và phân công công tác của Chi cục trưởng, Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Sơn, mặt khác sau khi chấp hành viên Hải chuyển công tác thì hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho đồng chí chấp hành viên Nguyễn Quốc Hưng tổ chức thực hiện. Vì vậy biên bản xác minh của ngày 02/3/2017 của chấp hành viên Nguyễn Hữu Hải không phù hợp, không có giá trị pháp lý, nhưng Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Sơn vẫn căn cứ biên bản xác minh trên để ban hành Quyết định số: 01/QĐ-CCTHA ngày 09/3/2017 “ Việc chưa có điều kiện thi hành án” là không đúng pháp luật. 
         Về thời hạn gửi Quyết định thi hành án: Ngày 09/3/2017 Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Sơn ký ban hành Quyết định số 01/QĐ-CCTHA, nhưng đến ngày 17/3/2017 mới gửi quyết định cho Viện kiểm sát để thực hiện kiểm sát theo quy định của pháp luật.
         Việc làm trên của Chi cục trưởng - Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Sơn đã vi phạm khoản 1 Điều 6 Thông tư số: 09/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ tư pháp quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức. . .thuộc Tổng cục thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự; và khoản 1 Điều 20, Điều 38 Luật thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014.
         Để công tác thi hành án dân sự được thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, ngày 30/3/2017 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Sơn đã ban hành kháng nghị: Yêu cầu ông Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ: Thu hồi, hủy bỏ Biên bản xác minh điều kiện thi hành án ngày 02/3/2017 và Quyết định số 01/QĐ-CCTHA ngày 09/3/2017 về việc chưa có điều kiện thi hành án đối với việc thi hành án nêu trên và gửi Quyết định về thi hành án cho Viện kiểm sát kịp thời đúng thời gian quy định của pháp luật. 
 
 
Đoàn Thị Thu Hiền - VKSND huyện Tân Sơn