Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Đoan Hùng

Viện KSND huyện Đoan Hùng tăng cường kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật

08:35 - Thứ Sáu, 06/05/2022

Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết tin báo về tội phạm, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đoan Hùng đã phát hiện một số vi phạm của Uỷ ban nhân dân các xã trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký biến động về đất đai. Một số tồn tại như: cán bộ bộ phận một cửa tại UBND xã khi thực hiện nhiệm vụ không hướng dẫn người dân thủ tục hành chính hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất phải nộp và lấy kết quả tại bộ phận một cửa, cán bộ địa chính xã tự đứng ra làm dịch vụ tiếp nhận hồ sơ của người dân, xử lý và giải quyết các yêu cầu biến động quyền sử dụng đất, tùy tiện thu tiền của công dân. Qúa trình chứng thực các hợp đồng, giao dịch, cán bộ tư pháp xã không chứng kiến trực tiếp việc các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng ký thỏa thuận thựa hiện hợp đồng mà chỉ do một bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan yêu cầu, không thực hiện vào số chứng thực, sổ chứng thực, lưu trữ văn bản chứng thực tại UBND xã theo quy định…. Những vi phạm trên đã dẫn đến các vụ việc tranh chấp dân sự, khiếu kiện kéo dài, gây khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc xác minh, thu thập, đánh giá chứng cứ, giải quyết vụ việc.

Ngày 12/01/2022  và ngày 27/04/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đoan Hùng ban hành Kiến nghị số 15/K-VKS về phòng ngừa vi phạm trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại địa phương và Kiến nghị số 84/KN-VKS về phòng ngừa vi phạm trong hoạt động công chứng, chứng thực trong đăng ký biến động về đất đai. Qua nội dung kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đoan Hùng đã đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đoan Hùng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã Tây Cốc, xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

        + Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với cán bộ làm công tác địa chính - xây dựng và cán bộ công tác tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông thực hiện đúng các quy định của pháp luật đặc biệt là liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ yêu cầu biến động về quyền sử dụng đất.

        + Nghiêm túc thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của bộ phận một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đảm bảo mọi hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện tại bộ phân một cửa của Uỷ ban nhân dân các xã và thị trấn theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 2024/QĐ-UBND, ngày 26/8/2015, của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện đúng các quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 và Nghị định số 23/2015NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ đã quy định.

Bên cạnh đó, ngày 15/01/2022, Viện kiếm sát nhân dân huyện Đoan Hùng đã ban hành Công văn số 16/CV- VKS tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện Đoan Hùng ban hành Chỉ thị trong quản lý hành chính nhà nước về đất đai. Ngày 15/4/2022, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đoan Hùng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện chế độ một cửa, một cửa liên thông trong quản lý hành chính nhà nước về đất đai, trên cơ sở tham mưu của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đoan Hùng. Qua công tác ban hành kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tham mưu các cấp có thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đoan Hùng nói riêng và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ nói chung đã khẳng định vai trò, vị thế của mình trong hệ thống chính trị địa phương, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

                                         Nguyễn Việt Hà - VKSND huyện Đoan Hùng