Viện kiểm sát cấp huyệnVKSND Huyện Cẩm Khê

Chi bộ VKSND huyện Cẩm Khê nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ

09:13 - Thứ Hai, 11/11/2019

                 Từ việc xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo của chi bộ đối với đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Do vậy, Chi bộ đã đẩy mạnh việc duy trì sinh hoạt nền nếp, có nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực, có hình thức sinh hoạt đa dạng, có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... Trong sinh hoạt theo chuyên đề, sinh hoạt hàng tháng luôn chú trọng quan tâm giải quyết những vấn đề thực tế sát sườn của cơ quan, đơn vị, của chính đảng viên trong chi bộ. Chi bộ đã thể hiện tốt vai trò là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên. Từ đó, vai trò hạt nhân của chi bộ, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên được thể hiện rõ nét. Trước mỗi kỳ sinh hoạt, Ban chi uỷ luôn xác định nội dung sinh hoạt sát với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, trọng tâm là tập trung nêu giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong tháng, trên cơ sở đó mà cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị tự xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công.

 

Đ/C Phạm Văn Thành – Huyện ủy viên – Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy dự sinh hoạt tại Chi bộ

          Bên cạnh đó việc sinh hoạt chi bộ luôn gắn với việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “ tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Trong sinh hoạt, mỗi đảng viên ở đơn vị đều nâng cao trách nhiệm tham gia ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và đề xuất các giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm. 

          Từ việc phát huy vai trò tiên phong của Chi ủy đặc biệt người đứng đầu là đồng chí Bí thư chi bộ và sự phát huy trí tuệ tập thể của toàn thể đảng viên trong chi bộ trong việc quyết định những nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp cụ thể để thực hiện, từ đó mà đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

                                                              

                                                                Trần Xuân Trường – VKSND huyện Cẩm Khê