Chi bộ Phòng 9 + Phòng 10 VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2020

04:24 - Thứ Tư, 26/02/2020

Ngày 24/2/2020, Chi bộ Phòng 9 + Phòng 10 đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề với nội dung: “Các giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mục đích của hội nghị sinh hoạt chuyên đề nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 70-KH/ĐUK ngày 13/12/2019 của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Phú Thọ và Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019 của  Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, năm diễn ra đại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Để giúp các đảng viên trong chi bộ đưa ra quan điểm thảo luận trọng tâm, đúng mục đích, đề ra các biện pháp, cách thức thực hiện chuyên đề năm 2020 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực và hiệu quả; đồng chí bí thư chi bộ đã quán triệt một số những nội dung cơ bản của chuyên đề và gợi ý cách thức thảo luận, cụ thể: 

          - Đối với nội dung “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc”: Các đảng viên cần nghiên cứu kỹ các quan điểm, tri thức nền tảng: Đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam; nguyên tắc, phương pháp, lực lượng và hình thức tổ chức đại đoàn kết dân tộc; đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng; phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Đối với nội dung: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh: Cần hiểu rõ quan điểm của người về xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền trong sạch, vững mạnh làm hạt nhân lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng; đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; các bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các đảng viên trong chi bộ đã cùng nhau thảo luận và đưa ra các giải pháp nhằm học tập chuyên đề năm 2020, như:

- Mỗi cán bộ, đảng viên cần quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Để đạt được điều đó, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chỉ đạo và chuẩn bị nội dung liên quan đến chuyên đề để học tập, thảo luận. Sau học tập, các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

- Tổ chức cho cán bộ, đảng viên lựa chọn nội dung cụ thể và đăng kí thực hiện, phấn đấu làm theo, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện trong các kỳ sinh hoạt; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, người lao động.

- Gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, nhằm xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong tình hình mới. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra của Viện kiểm sát các cấp...

 
 
Đảng viên trong chi bộ tham gia ý kiến thảo luận

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Long Hà – Bí thư chi bộ ghi nhận ý kiến thảo luận của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, đề nghị các đồng chí đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong thi hành công vụ; thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KSND được ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-VKSTC ngày 16/01/2020 của Viện trưởng VKSNDTC; xây dựng Chi bộ, Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ. Sau khi học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2020, mỗi đảng viên liên hệ với bản thân để xây dựng bản cam kết, tu dưỡng, phấn đấu làm theo gắn với việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của năm 2019...


                                                         Nguyễn thị Long Hà – Bí thư chi bộ