Chi bộ Tổ chức cán bộ - Thanh tra, khiếu tố tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2021

02:25 - Thứ Sáu, 06/08/2021

Chi bộ Tổ chức cán bộ - Thanh tra, khiếu tổ tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III/2021 với nội dung “Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

          Sáng ngày 05/8/2021, chi bộ Tổ chức cán bộ - Thanh tra, khiếu tố tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III/2021 với nội dung “Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 
 

 Toàn cảnh Chi bộ sinh hoạt chuyên đề

              Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư chi bộ đã quán triệt và triển khai một số vấn đề trọng tâm của chuyên đề, gợi ý một số nội dung cần thảo luận. Chú trọng triển khai và quán triệt nghiêm túc Chương II về “Nội dung Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân”, quy định “Những việc phải làm” và “Những việc không được làm” của cán bộ, công chức và người lao động trong ứng xử khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; trong nội bộ cơ quan, đơn vị; ứng xử với các cơ quan, tổ chức có quan hệ công tác; ứng xử trong gia đình, nơi cư trú; ứng xử nơi công cộng, qua giao tiếp điện thoại và với các thông tấn, báo chí…

          Từng đảng viên trong chi bộ đã phát biểu ý kiến trong việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong nội bộ cơ quan, trong xã hội và trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị.

             Nhìn chung các đảng viên đã nghiêm túc học tập, nghiên cứu các nội dung của Quy tắc để tự vận dụng vào việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân, nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ. Thực hiện tốt các quy định về ứng xử trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; trong nội bộ cơ quan, đơn vị; với cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác, trong gia đình, nơi cư trú; không có cán bộ, đảng viên nào bị xử lý kỷ luật do vi phạm đạo đức công vụ. Tuy nhiên, trong thực tế thời gian qua vẫn còn một số cán bộ, đảng viên chấp hành chưa nghiêm kỷ luật lao động, còn hút thuốc lá trong phòng làm việc…

  Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư chi bộ ghi nhận ý kiến thảo luận của các đồng chí đảng viên, đồng thời quán triệt: Để khắc phục những vi phạm, góp phần thực hiện có hiệu quả “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân” từng cán bộ, đảng viên cần tiếp tục thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-VKSTC ngày 16/01/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao) gắn việc thực hiện quy tắc ứng xử với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa công sở, xem đây vừa là quyền lợi, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên. Phải tự chỉnh đốn tác phong, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, nắm chắc các nội dung của Quy tắc này (Làm những việc phải làm và không thực hiện những việc không được làm). Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ…góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ./.

 
 
                                                                                           Kim Anh / Phòng 15