VKS tỉnh Phú Thọ tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về việc tổ chức triển khai thực hiện một số Bộ luật, luật

02:11 - Thứ Hai, 16/05/2016

Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về việc tổ chức triển khai thực hiện một số Bộ luật, luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

      Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua 07 Bộ luật và Luật đó là: Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13, Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 và Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13. Đây là những đạo luật cơ bản trong hệ thống pháp luật của Nhà nước Cộng hòa XHCNVN nhằm thi hành các Nghị quyết của Bộ chính trị về cải cách tư pháp và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013. Các đạo luật này có vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh các quan hệ phổ biến trong xã hội giữa nhà nước và tổ chức công dân cũng như giữa công dân với công dân, nhất là trong điều kiện chúng ta đang đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền gắn với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu là vì quyền con người. 
      Xác định được tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện các Bộ luật và luật nêu trên phải khẩn trương, đòi hỏi phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của Tỉnh ủy và các cấp ủy cấp dưới cũng như sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự tiếp cận, thực hiện tích cực của nhân dân, trong đó hệ thống các cơ quan tư pháp là nòng cốt. Xuất phát từ yêu cầu này, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã xây dựng tờ trình và đề nghị Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ ra chỉ thị về bảo đảm và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc triển khai thực hiện các Bộ luật và luật. Trong đó, đề xuất Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường chỉ đạo các cấp chính quyền chỉ đạo phân công các ngành như: Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; các sở ban ngành trong phạm vi lĩnh vực của mình chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt rộng rãi những nội dung mới của luật đến đông đảo cán bộ, công chức, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân địa phương. 
      Trên cơ sở Tờ trình của Viện kiểm sát tỉnh, ngày 07/3/2016, Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện một số bộ luật, luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Trong đó yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai và chuẩn bị tốt các điều kiện để thi hành 07 bộ luật, luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng các bộ luật, luật đến toàn thể cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tổ chức tốt các lớp tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp (Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán) nắm vững các qui định mới của luật để áp dụng, thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn công tác. Đồng thời chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác phối hợp, tổ chức giám sát việc triển khai thi hành các bộ luật…Việc ban hành Chỉ thị là động lực tạo quyết tâm chính trị, có tác động mạnh mẽ đến các cấp, các ngành và nhân dân trong việc tuyên truyền, tiếp cận và nâng cao nhận thức cũng như tổ chức thực hiện pháp luật, tạo cơ sở để ổn định và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
                                                                                                   (Nguyễn Thị Như Hoa – Phòng 15 VKSND tỉnh Phú Thọ)