Hướng dẫn - Chương trình nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2018

09:18 - Thứ Ba, 16/01/2018

/uploads/29.pdf  - Hướng dẫn công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2018
 
/uploads/28.pdf  - Chương trình nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2018