Thanh tra việc thực hiện quy chế dân chủ đối với các VKSND huyện, thành, thị

04:33 - Thứ Năm, 03/05/2018

         Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-VKS- TTr ngày 10/4/2018; Kế hoạch số 48/KH-VKS-TTr ngày 9/4/2018 của Viện kiểm sát tỉnh Phú Thọ, về việc “Thành lập Đoàn Thanh tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018 đối với các VKSND huyện, thành, thị”. Từ ngày 17/4/2018 đến ngày 20/4/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã thành lập 01 đoàn Thanh tra, tiến hành kiểm tra tại 07 Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành, thị gồm: VKS thành phố Việt Trì, VKS huyện Phù Ninh, VKS huyện Tam Nông, VKS huyện Cẩm Khê, VKS huyện Thanh Sơn, VKS huyện Thanh Thuỷ, VKS huyện Hạ Hòa. 
 
         Kết quả thanh tra cho thấy: Các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành, thị đã tuyên truyền giáo dục và phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành kiểm sát như: Đã tổ chức quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; 07/13 đơn vị được kiểm tra đã tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động của cơ quan tại hội nghị cán bộ công chức; các cuộc họp có nội dung công khai dự toán sử dụng các nguồn kinh phí được phân bổ và có mục công khai chi tiêu tài chính theo Quy chế về thực hiện dân chủ trong ngành KSND ban hành kèm theo QĐ số 161/QĐ- VKSTC- ngày 30/3/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao; mở Hội nghị triển khai, kế hoạch công tác, đăng ký thi đua đến toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Các chỉ tiêu mà đơn vị đã xây dựng và phấn đấu thực hiện về cơ bản đều sát và phù hợp với các chỉ tiêu pháp luật của ngành và của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã đề ra đối với các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện năm 2018.
 
 
( Thanh tra tại VKSND huyện Hạ Hòa )
 
 
( Thanh tra tại VKSND huyện Phù Ninh )
 
         Bên cạnh đó, qua công tác Thanh tra đã kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót, qua đó chấn chỉnh, khắc phục và phòng ngừa vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; đồng thời phát hiện những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó có những kiến nghị với người có thẩm quyền để chỉ đạo, khắc phục kịp thời.
 
                                                                                             Văn Thị Đào - Thanh tra VKS tỉnh Phú Thọ