Ảnh Hội thao truyền thống lần thứ III (26/7/1960 - 26/7/2019)