Dân sự - Hành chính

Thông tư liên tịch tố tụng dân sự

Thông tư liên tịch Quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của BLTT dân sự.