CV tổ chức thử kỹ thuật hội nghị truyền hình 3 cấp ngày 30.8

04:52 - 24/08/2016

CV tổ chức thử kỹ thuật hội nghị truyền hình 3 cấp ngày 30.8.

Thông báo rút kinh nghiệm tháng 7/2016.

02:24 - 16/08/2016

Thông báo rút kinh nghiệm việc cập nhật phần mềm quản lý án hình sự và dân sự tháng 7/2016.

Hội nghị tập huấn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016.

Hội nghị tập huấn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016.

04:45 - 29/07/2016

Hội nghị tập huấn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016.

Thông báo việc thực hiện cập nhật phần mềm Quản lý án Dân sự và Quản lý án Hình sự tháng 6 năm 2016

10:51 - 25/07/2016

Thông báo việc thực hiện cập nhật phần mềm Quản lý án Dân sự và Quản lý án Hình sự tháng 6 năm 2016.

Thông báo cập nhật phần mềm quản lý án hình sự, dân sự 6 tháng đầu năm 2016.

10:42 - 24/06/2016

Thông báo cập nhật phần mềm quản lý án hình sự, dân sự 6 tháng đầu năm 2016.

Thông báo Việc cập nhật phần mềm quản lý án dân sự, hình sự tháng 04/2016

01:37 - 23/05/2016

Thông báo Việc cập nhật phần mềm quản lý án dân sự, hình sự tháng 04/2016

Chương trình - kế hoạch công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016

Chương trình - kế hoạch công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016

09:33 - 26/08/2016

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC và kế hoạch công tác số 01/KH-VKS-VP ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016; Căn cứ Hướng dẫn số 09/HD-VKSTC-C2 ngày 08/01/2016 của Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin về công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016. Thực hiện kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 04/01/2016 về kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2016.