Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC-V10 ngày 07/01/2016

Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC-V10 ngày 07/01/2016

09:50 - 26/08/2016

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của Ngành kiểm sát năm 2016; Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC-V10 ngày 07/01/2016 của Vụ 10 – Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Công tác kiểm sát giả quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật năm 2016” và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 04/01/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về “Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2016”