VKS tỉnh kiểm tra công tác THAHS

VKS tỉnh kiểm tra công tác THAHS

11:08 - 31/03/2016

VKS tỉnh và MTTQ tỉnh Phú Thọ phối hợp kiểm tra công tác THAHS tại Công an huyện Thanh Sơn

Hướng dẫn Công tác năm 2016 của Phòng 8

03:24 - 23/04/2016

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch công tác số 01/KH-VKSTC-VP công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2016; Tiếp tục thực hiện chủ trương “Đổi mới, Chất lượng, Kỷ cương, Hướng về cơ sở”;