Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2016

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2016

09:25 - 26/08/2016

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về "Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016"; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 04/01/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về "kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2016".