Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra,  kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh và án ma tuý năm 2016.

Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh và án ma tuý năm 2016.

09:59 - 26/08/2016

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC và Kế hoạch số 01/KH-VKS-VP ngày 25/12/2015 của Viện trư¬ởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016. Căn cứ Hướng dẫn số 31 ngày 31/12/2015 của Vụ 4- Viện kiểm sát ND Tối cao hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2015. Căn cứ Hướng dẫn số 10 ngày 12/01/2016 của Vụ 1- Viện kiểm sát ND Tối cao hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2016.